CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر هیومیک اسید، دورآبیاری و اثر متقابل آنها بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار(Punica granatum)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر هیومیک اسید، دورآبیاری و اثر متقابل آنها بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار(Punica granatum)
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_102
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

المیرا قنبر پور دیلمی - دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود ایران
مهدی رضایی - استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
حسن خوش قلب - استادیار،گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
حسن قربانی قوژدی - مربی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

خلاصه مقاله:
اثرات مثبت مواد هیومیکی بر رشد،عملکرد و کیفیت گیاهان مختلف توسط محققین زیادی ثابت شده و امروزه استفاده از این مواد اغلب به عنوان یک روش مهم برای بهبود کیفیت محصول پیشنهاد می گردد. این طرح با هدف بررسی تاثیر تیمار اسید هیومیک و دور آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انار انجام شد. تیمار اصلی( دور آبیاری ) دو هفته قبل از شروع کار با دو سطح آبیاری هفت و 14 روزه تا پایان پروژه و تیمارهای اسید هیومیک در چهار غلظت (0، 2، 5 و 10 میلی لیتر بر لیتر) با سه تکرار، از اواسط خرداد ماه(مرحله فندقی شدن) طی سه مرحله با فاصله زمانی یک ماه روی شاخه ها ومیوه ها اعمال شد. نتایج به دست آمده نشان داد که سطوح مختلف هیومیک اسید بر روی وزن میوه، اسیدیته و نسبت قند به اسید در سطح 0/01 و برروی میزان موادجامد محلول در سطح0/05 اختلاف معنی دار ایجاد کرده و دور آبیاری در وزن آبمیوه و وزن میوه در سطح 0/01 و در درصد آبمیوه ومیزان مواد جامد محلول در سطح 0/05 باعث اختلاف معنی داری شده است. بیشترین میزان وزن میوه در تیمار با اسید هیومیک دو درهزار و آبیاری هفت روزه ومیزان مواد محلول جامد به صورت مشترک در تیمار اسید هیومیک دو و پنج در هزار و آبیاری هفت روزه مشاهده شد، حداکثر اسیدیته مربوط به تیمار اسید هیومیک دو د رهزار و آبیاری 14 روزه و میزان نسبت مواد جامد محلول به اسید کل در اسید هیومیک دو درهزار و آبیاری هفت روزه و 10 در هزار و آبیاری 14 روزه به دست آمد. حداکثر وزن 100 آریل با تیمار اسید هیومیک پنج در هزار در هر دو سطح آبیاری و بیشترین میزان وزن آبمیوه و درصد آبمیوه با تنظیم دور آبیاری هفت روزه بهدست آمد. در کل کاربرد هیومیک اسید همراه با آبیاری مناسب(هفت روزه) کیفیت میوه ها را افزایش داد.

کلمات کلیدی:
اسید هیومیک، انار، دورآبیاری، کیفیت، تیراسیون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_102.html