CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر فعالیت و الگوی نواری ایزوزیم های پراکسیداز در گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum)

عنوان مقاله: اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر فعالیت و الگوی نواری ایزوزیم های پراکسیداز در گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum)
شناسه (COI) مقاله: AFPICONF02_237
منتشر شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی میرش زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مصطفی ولی زاده - گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
مجید نوروزی - گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
نصرت اله نجفی - گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
گیاهان در طول زندگی دوره رشد خود با تنش های محیطی بسیاری مواجه می شوند که این تنش ها از جمله تنش خشکی به طور وسیعی بر متابولیسم، رشد و عملکرد آن ها تاثیر می گذارند. از طرفی تغذیه گیاهی می تواند نقش تعیین کننده ای در تعدیل اثرات سوء تنش خشکی داشته باشد. در این تحقیق، آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی و با سه فاکتور روی در سه سطح (10 ,0و 20 میلی گرم بر کیلوگرم خاک خشک) فسفر در سه سطح(30،0 و 60 میلی گرم بر کیلوگرم خاک خشک) و رطوبت خاک در سه سطح (FC=-100،90 درصد، FC=80-70 درصد، FC=60-50 درصد) در سه تکرار بر روی سیب زمینی (رقم آگریا) در مرحله شروع گلدهی اجرا شد. نتایج نشان داد که فعالیت پنج ایزوزیم پراکسیداز (POX ) در شرایط تنش خشکی متوسط و شدید به شکل معنی داری نسبت به فعالیت آنزیمی در شرایط عادی افزایش پیدا کرد.(P ≤ 0.01) بیشترین فعالیت در POX1 به شرایط تنش متوسط و کمترین فعالیت مربوط به ایزوزیم POX5 در شرایط تنش شدید خشکی تعلق داشت. همچنین فعالیت آنزیمی POX3 ,POX2 وPOX4 به صورت معنی دار تحت تاثیر سطوح روی و اثر متقابل روی× تنش خشکی قرار گرفت. بیشترین فعالیت پراکسیداز مربوط به ایزوزیم POX2 در شرایط تیمار روی به مقدار10 میلی گرم بر کیلوگرم خاک بدست آمد. بررسی اثر متقابل معنی دار تنش× روی برای POX2 , POX2 و POX4 نشان داد که فقط در شرایط تنش خشکی شدید اختلاف اثر سه سطح روی در میزان فعالیت آنزیمی معنی دار بود و بیشترین فعالیت آنزیمی POX2 و POX3 در شرایط تیمار روی به مقدار10 میلی گرم بر کیلوگرم خاک و POX4به مقدار 20 میلی گرم بر کیلوگرم خاک به دست آمد.

کلمات کلیدی:
تنش خشکی، فسفر،روی، ایزوزیم های پراکسیداز، الکتروفورز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-AFPICONF02-AFPICONF02_237.html