CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی زندهمانی باسیلوس کواگولانس و لاکتوباسیلوساسیدوفیلوس در نوشیدنی کامبوجا

عنوان مقاله: بررسی زندهمانی باسیلوس کواگولانس و لاکتوباسیلوساسیدوفیلوس در نوشیدنی کامبوجا
شناسه (COI) مقاله: ASCONF02_069
منتشر شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مینا آل جعفر - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی ، موسسه -آموزش عالی صبا، ارومیه
محمود رضازاد باری - دانشیار دانشگاه ارومیه ، دانشکده کشاورزی ، گروه علوم و صنایع غذایی ، ارومیه ، ایران
صابر امیری - دانشجوی دکترای بیوتدنولوژی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز -

خلاصه مقاله:
کامبوجا یک نوشیدنی تخمیری است که توسط یک کشت همزیست از مخمرها و باکتریها تهیه میشود. مطالعه ی حاضر برای اولین بار با هدف بررسی زندهمانی باسیلوس کواگولانس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در نوشیدنی کامبوجا که خود حاوی باکتریهای مختلف میباشد انجام گرفت. در این مطالعه برای اولین بار از آب چغندر قرمز که حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی و ویتامین و مواد معدنی زیادی میباشد، به جای چای به عنوان محیطکشت استفاده شده است. تاثیر متغیرهای مستقل درصدهای مختلف منبع کربن، ساکاروز و اینولین 0 تا 14 درصد و زمان تخمیر روز اول و روز پانزدهم بر روی متغیرهای وابسته PH زنده مانی پروبیوتیکها و شمارش مخمر و بیومس کامبوجا در قالب طرح فاکتوریل دو سطحی مورد بررسی قرار گرفت 24 فرمولاسیون مختلف نوشیدنی کامبوجا طبق طرح آماری تهیه شد. پس از گردآوری دادهها از آنالیز واریانس و توزیع فیشر برای بررسی معنیدار بودن اثرات در سطح احتمال 0/05 و بوسیله نرم افزار SAS9.3 استفاده گردید. افزایش درصد اینولین و زمان تخمیر در مقدار pH اثر معنیداری دارد P<0/05 پروبیوتیک با افزایش زمان اثر معنیداری در مقدار PH داشته است. P<0/05 به طوری که مقدار PH در هر دو نمونه حاوی پروبیوتیک کاهش یافته است. سطح زمان بر روی زندهمانی پروبیوتیک اثر معنی داری داشته P<0/05 به طوری که با گذشت زمان میزان زندهمانی باسیلوس کواگولانس کاهش یافته ولی میزان زندهمانی لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس تغییر نکرده است. مقدار اینولین ومقدار ساکاروز بر سرعت رشد توده کامبوجا در هر دو نمونه حاوی پروبیوتیک اثر معنی داری داشت و P<0/05 به طوری که در غلظت ثابت اینولین با افزایش ساکارز جرم توده کامبوجا افزایش یافت. طبق نتایج آب چغندر اثر منفی بر رشد قارچ کامبوجا را نشان نداد و بیشترین رشد در نمونه حاوی باسیلوس کواگولانس و چهارده درصد ساکارز بود 18/52 گرم وزن اولیه 154 گرم وزن ثانویه

کلمات کلیدی:
کامبوجا، باسیلوس کواگولانس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ASCONF02-ASCONF02_069.html