CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی قابلیت کنترل موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae توسط قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin

عنوان مقاله: بررسی قابلیت کنترل موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae توسط قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin
شناسه (COI) مقاله: CAAMSA01_293
منتشر شده در اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر چراغی - دانشجو کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شه
بهزاد حبیب پور - استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدسعید مصدق - استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
مدیریت معمول کنترل موریانههای زیرزمینی در ایران شامل استفاده از حشرهکشهای خاک کاربرد میباشد که به منظور کاهش یا حذف جمعیت جستجوگر موریانهها بهکار میروند. با این حال استفاده مداوم از سموم شیمیایی در محیط زیست نگران کننده است. کنترل بیولژیک میتواند بهعنوان یکی از روشهای جایگزین آفتکشهای موجود در کنترل موریانهها محسوب شود. بیماریزایی قارچ مهمترین معیار برای انتخاب و بکارگیری آن جهت کنترل میکروبی موریانهها است قارچMetarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin بهعنوان عامل بیماری موسکاردین سبز حشرات، قارچی مهم در کنترل بیولژیک حشرات آفت محسوب میشود. در این تحقیق کارایی قارچ M. anisopliae جدایه Rhynchophorus در کنترل موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Iso.: Termitidae در آزمون غیرانتخابی به دو روش آغشتهسازی و غوطهورسازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که50 LC و 90 LC در روش آغشتهسازی مقادیر بالاتری را در مقایسه با روش غوطهورسازی دارند.

کلمات کلیدی:
کنترل بیولژیک،،LC90 ،LC50 ،Microcerotermes diversus ،Metarhizium anisopliae ،LT90 ،LT50

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAAMSA01-CAAMSA01_293.html