CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان فندهای محلول ونامحلول و آنالیز رشد دو رقم گیاه ماش سبز (Vigna radiata (L.)WILEZEK) 20 روزه تحت تأثیر تنش سرب و تعدیل‌کننده اسید سالیسیلیک

عنوان مقاله: بررسی میزان فندهای محلول ونامحلول و آنالیز رشد دو رقم گیاه ماش سبز (Vigna radiata (L.)WILEZEK) 20 روزه تحت تأثیر تنش سرب و تعدیل‌کننده اسید سالیسیلیک
شناسه (COI) مقاله: CAST01_028
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیرا خرسندی - کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
سمیه نیرومند - کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

خلاصه مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف سرب (1، 2، 3، 4 میلی مول بر لیتر از منبع Pb(NO3)2 و سالیسیلیک اسید (با غلظت 10 میکرومول بر لیتر) بر میزان قندهای محلول و نامحلول و میزان پروتئین در ریشه و اندام هوایی 2 رقم ماش سبز (گوهر و پرتو) 20 روزه در محیط کشت به شور هیدروپونیک با استفاده از محلول غذایی هوگلند انجام گرفت. سنجش کربوهیدارت‌ها با روش Kochert (1978)و سنجش پروتئین به روش lowry,et all951 انجام شد. آنالیز آماری داده‌ها با تجزیه واریانس و آزمون دانکن توسط نرم‌افزار SPSS در سطح احتمال 1٪ و 3 تکرار انجام شد. بنابر نتایج حاصل از این پژوهش، تحت تیمار توأإم سرب و اسید سالیسیلیک، میانگین قندهای محلول در برگ و ریشه‌ی گیاهان 20 روزه‌ی پرتو به طور معنی‌داری نسبت به شاهد کاهش یافت. هم‌چنین اسید سالیسیلیک باعث تعدیل اثرات تنش ناشی از سرب شد، اما در گیاهان 20 روزه‌ی گوهر شاهد افزایش قندهای محلول بودیم که در تیمارهایی که اسید سالیسیلیک وجود داشت این افزایش کمتر ازتیمارهای بود که فقط سرب در آن‌ها به کار گرفته شده بود . میزان نشاسته (قند نامحلول) در برگ و ریشه‌ی گیاهان 20 روزه‌ی در هر دو رقم با افزایش غلظت سرب در محیط هوگلند به طور معنی‌داری کاهش یافته این کاهش در رقم پرتو بیشتر از رقم گوهر بود. البته در مورد ریشه‌ی رقم گوهر 20 روزه افزایش قندهای محلول بودیم که در تیمارهایی که اسید سالیسیلیک وجود داشت این افزایش کمتر از تیمارهایی بود که فقط سرب در آن‌ها به کار گرفته شده بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق که شامل پارامتر در دو رقم گوهر و پرتو بود. تحت تیمارهای 1، 2، 3، 4 میلی‌مولار نیترات سرب، میانگین تغییرات وزن تر ریشه و اندام هوایی ، طول ریشه، ساقه، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سطح پهنک برگ‌ه سطح ویژه‌ی برگی (SLA) نسبت وزن برگی (LWR)، سطح برگ به وزن خشک کل گیاه (LAR) سرعت رشد نسبی (RGR)، رشد نسبی برگ (RLGR) افزایش ماده‌ی خشک گیاه در واحد سطح همگون (NAR) نسبت به شاهد کاهش و وزن مخصوص برگ (SLW) و محتوای آب در واحد سطح برگ (LWCA) در دوره‌ی رشدی 20 روزه دو رقم گوهر و پرتو نسبت به شاهدافزایش یافته‌آند.

کلمات کلیدی:
سرب، اسید سالیسیلیک، نشاسته، قند محلول، پروتئین ، ماش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CAST01-CAST01_028.html