CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش عادات و مهارتهای مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان تربت حیدریه در افق 1404

عنوان مقاله: نقش عادات و مهارتهای مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان تربت حیدریه در افق 1404
شناسه (COI) مقاله: CDPTEH03_047
منتشر شده در سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه رضایی فدردی - دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد
مریم سلامی - استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور
ثریا ضیایی - استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی عادات و مهارت های مطالعه کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه با توجه به مولفه های ( مدیریت زمان، وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، حافظه، برگزاری امتحانات و تندرستی ) انجام شد. جامعه پژوهش کل کاربران کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه شامل 4000 نفر بودند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 370 نفر بدست آمد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد(PSSHI (استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از بستهی نرم افزاری SPSS اندازه گیری و مقدار آلفای کرونباخ آن 0.853محاسبه شد که نشان از اعتبار کافی آن دارد. داده ها در دو سطح آمار توصیفی (جداول فراوانی و درصدها، میانگینها و انحراف معیارها) و آمار استنباطی(آزمون کولوموگروف و اسمیرنف، آزمون علامت یک نمونه ای و اسپیرمن و مان ویتنی ) جهت بررسی پرسش های اساسی و آزمون فرضیه های پژوهش تجزیه و تحلیل شد. میانگین متغیر وضعیت مولفه های عادات و مهارت های مطالعه به ترتیب در زمینه مدیریت زمان ( 3.83 ،(حافظه ( 3.75 ،(انگیزش یادگیری ( 3.63 ،(توانایی خواندن 3.54 ،(یادداشت کردن 3.32 ،(وضعیت فیزیکی 3.21 ،(تندرستی ( 3.13 (و امتحان دادن ( 3.12 (رضایت بخش بوده است. بین میانگین نمرات حاصل از کتابخانه های عمومی شهرستان تربت حیدریه بر اساس متغیر جنسیت، گروه های سنی و مدرک تحصیلی کاربران تفاوت معنی داری مشاهده نگردید و میان عادات مطالعه و مهارت های کاربران بر حسب میزان تحصیلات وا لدین تفاوت معنی دار مشاهده شد.در عصر حاضر که آن را عصر اطلاعات و دانایی می نامند، مطالعه و ارتقای فرهنگ نقش مهمی در توسعه پایدار هر کشور دارد. لذا، باید کاربران کتابخانه های عمومی را برای مواجهه با این تحولات به مهارت های خواندن و عادات صحیح مطالعه مجهز کرد تا همواره شرایط یادگیری و روزآمد شدن را برای خود فراهم کنند.

کلمات کلیدی:
عادات مطالعه، مهارت های مطالعه، آینده نگاری، کتابخانه های عمومی، شهرستان تربت حیدریه.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CDPTEH03-CDPTEH03_047.html