CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اختلال اعتیاد به بازیهای رایانه ای: بررسی میزان شیوع و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

عنوان مقاله: اختلال اعتیاد به بازیهای رایانه ای: بررسی میزان شیوع و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_019
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی فرهادی - استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان ایران
ریحانه بخشایی - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان خوراسگان ایران
ریحانه رشیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان خوراسگان ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حا ضر با هدف برر سی میزان شیوع اعتیاد به بازیهای رایانه ای وارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در نوجوانان انجام شد .نمونه آماری شامل 401 نفر دانش آموزان مقطع متو سطه ی شهر ا صفهان که به صورت نمونه گیری خو شه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای سنجش اعتیاد به بازیهای رایانه ای از پرسشنامه محقق ساخته(1395(ا ستفاده شد . همچنین اطلاعات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی شامل :جن سیت، سن،میزان درامد خانواده ، تعدادخواهر و برادر، مقطع تحصیلی و معدل، بوسیله پرسشنامه جمع اوری گردید. داده های پژوهش با استفاده ازبسته نرم افزار اماریعلوم اجتماعی (21-SPSS (ازطریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس ( (ANOVAو test-t مورد تجزیه و تحلیلآماری قرار گرفت . نتایج بد ست آمده از تحلیل داده ها ن شان داد در نمونه مورد نظر 2,13 درصد از افراد معتاد به بازیهای رایانهای می با شند ، حدود 4,41 در صد در خطراعتیاد به بازیهای رایانه ای و 1,45 در صد از افراد کاربر عادی بودند. بین انواع مولفه های جمعیت شناختی در اعتیاد به بازیهای رایانه ای تفاوت معناداری وجود دارد.یافته های جالب این پژوهش برای اولین بار نشان دادکه هرچه تعداد خواهر و برادر بی شتر با شد میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای در نوجوانان کمتر ا ست . همچنین هر چه میزاندرامد خانواده بیشتر باشد میزان اعتیاد به بازیهای رایانه ای فرزندان بیشتر خواهد بود .همچنین دانش اموزان مقاطع پایینتر نسبت به دانش اموزان پیش دانشگاهی اعتیاد بیشتری از خود نشان دادند..نتایج حاصل از تحلیل داده ها بویژه در زمینه شیوع شناسی لزوم بررسی بیشتر اختلال اعتیاد بازیهای رایانه ای را نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
اعتیاد به بازی های رایانه ای ،متغیرهای جمعیت شناختی ، میزان درامد خانواده، تعداد خواهر و برادر، سن، جنسیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_019.html