CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان اثربخشی بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر سبکهای یادگیری، بر رضایتمندی تحصیلی دانشآموزان

عنوان مقاله: بررسی میزان اثربخشی بازی رایانهای آموزشی مبتنی بر سبکهای یادگیری، بر رضایتمندی تحصیلی دانشآموزان
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_039
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید پورروستایی اردکانی - استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبایی
ستاره پناهی - دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه مقاله:
تولید و توسعهی بازیهای رایانهای آموزشی که بر اساس نظریههای سبکهای یادگیری و تلفیق آنها، مدلهای یادگیری موثررا ارایه نمایند، نیاز و چالش اساسی آموزش نوین است. شخصیسازی آموزش به منظور افزایش بازده تحصیلی دانشآموزان وایجاد انگیزشهای پایدار تحصیلی به کمک بازیهای انطباقی مبتنی بر نیازها، اولویتها و ویژگیهای هر یادگیرنده، ازجمله مسایل حایز اهمیت در این حوزه است. احساس رضایتمندی یادگیرندگان از مواد آموزشی، یکی از چهار مولفهی موثر بر انگیزشتحصیلی در الگوی کلر 1 است که در این پژوهش با تولید بازی آموزشی رایانهای مبتنی بر سبکهای یادگیری، مورد بررسیقرارگرفتهاست. این بازی جهت آموزش مبحث ماشینهای ساده از کتاب علوم پایهی پنجم دبستان، برای دو سبک یادگیری ترتیبی و کلی، بر اساس نظریهی سبکهای یادگیری فلدر 2 طراحی و تولید شدهاست. فرضیهی پژوهش براین است که میزانرضایتمندی تحصیلی دانشآموزانی که نسخهی متناسب با سبک یادگیری خود را بازیکنند نسبت به دانشآموزانی که بدون تعیین سبک یادگیری، بازی یکسانی را انجام دهند بیشتراست. بازی رایانهای آموزشی مورد نظر، جهت بررسی اثربخشی برمیزان رضایتمندی تحصیلی، برای چهل نفر از دانشآموزان پایهی پنجم دبستان دخترانهای در شهر تهران که به صورتتصادفی به دو گروه بیست نفرهی آزمایش و کنترل تقسیم شدند، اجرا شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تحلیل دادههای آماری، میزان میانگین رضایتمندی گروه آزمایش از شکل فراگیری مطالب آموزشی در بازی طراحیشده که نسخههای منطبقبر سبکهای یادگیری به دانشآموزان ارایه شد، 43.4 و در گروه کنترل که نسخ غیر منطبق بر سبکهای یادگیری را بازی کردند، 3.62 . گزارش شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بازی منظبق بر سبک یادگیری بیش از بازی غیرمنطبق بر سبک یادگیری، موجب افزایش میزان رضایتمندی دانشآموزان از مواد آموزشی شد

کلمات کلیدی:
بازی انطباقی، سبکهای یادگیری، رضایتمندی تحصیلی، شخصی سازی آموزش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_039.html