CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر درد خیالی اندام در بیماران قطع عضو: مروری بر مطالعات

عنوان مقاله: بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر درد خیالی اندام در بیماران قطع عضو: مروری بر مطالعات
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_048
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدصدرا صالح شریعتی - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خلاصه مقاله:
هر روز تعداد زیادی به افرادی که عضو خود را از د ست میدهند ا ضافه می شود و تقریبا نیمی از این افراد یک درد خیالی در عضو از دست رفته خود احساس میکنند. هنوز به طور کامل مشخص نیست علت این درد خیالی چیست اما به نظرمیرسد که هر دو دستگاه عصبی مرکزی و محیطی در آن دخیل هستند .روشهای مختلفی چون دارو،آینه درمانی و غیره در گذشته برای درمان این بیماران استفاده شده که تا حدودی تاثیرگذار بودهاند. اما با ورود تکنولوژی واقعیت مجازی به سلامتو درمان، این تکنولوژی پیش از پیش برای درمان دردهای خیالی مورد توجه قرار گرفته استتتت. بنابراین هدف از این مق اله مروری برر سی مطالعات موجود در رابطه با واقعیت مجازی و درد خیالی اندام ا ست تا تاثیر این تکنولوژی بر این درد برر سی شود.انجام شد تا Sciencedirect و ISI Web of Knowledge ،Scopus ،Pubmed مواد و روشها: یک جستجو در پایگاههایمطالعات مربوط به ا ستفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی در درمان درد خیالی جمعآوری شود . متن کامل مقالات مرتبطی کهتا دسامبر 2016 منتشر شده بودند به دست آمد. برای پیدا کردن این مقالات واژگان کلیدی مانند درد خیالی اندام ، درد اندام باقیمانده و خیال در ترکیب با کلمات واقعیت مجازی ، واقعیت مصنوعی و پروتز استفاده شدند. نتایج: بر ا ساس عنوان و خلا صه مقالات ، ج ستجو در پایگاهها منجر به پیدا کردن 11 مقاله مرتبط شد . 3 مقاله به دلیلاینکه به صورت م ستقیم با درد خیالی اندام مرتبط نبودند و دو مقاله به دلیل یک سان بودن و ا ستفاده همزمان از روشهای درمانی دیگر حذف ش دند. در نهایت 6 مقاله برای برر سی نهایی انتخاب شدند . بر ا ساس نتایج مطالعات مختلف در تمامیبیمارانی که از واقعیت مجازی استفاده کردهاند حداقل بعد از یک جلسه کاهش درد احساس شد. نتیجهگیری: تعداد کم مقالات امکان قضاوت درباره تاثیر واقعیت مجازی بر درد خیالی اندام را نمیدهد و مطالعات بیشتری در ارتباط با این موضوع نیاز است. با این حال باید تاکید شود که واقعیت مجازی میتواند در کاهش این درد تاثیرگذار باشد

کلمات کلیدی:
واقعیت مجازی ، درد خیالی اندام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_048.html