CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای و تجسم فضایی در بین دانشجویان

عنوان مقاله: رابطه بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای و تجسم فضایی در بین دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_072
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران
حسن رستگارپور - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای و تجسم فضایی دانشجویان انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران بود و از نمونهی 355 نفری به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با تخصیص متناسب استفاده شد. ابزارهای گردآوری دادهها شامل یک پرسشنامه محقق ساخته (جهت گردآوری اطلاعات پیرامون بازیهای رایانهای) و آزمون استاندارد توانایی فضایی نیوتن و بریستول با پایایی 85/0 بود. در تحلیل دادههای آماری از روشهای توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و روشهای استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن) در محیط نرمافزاری SPSS استفاده گردید. یافتهها نشان میدهد که: 1-بین میزان استفاه از بازیهای رایانهای با تجسم فضایی دانشجویان رابطه معنادار وجود ندارد (073/0= r و 168/0= p (و همچنین 2-بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای با ادراک فضایی دانشجویان رابطه معنادار وجود ندارد (020/0=-r و 703/0=p (و اما 3-بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای با چرخش فضایی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (106/0=r و 047/0=p (و همینطور بین 4-میزان استفاده از بازی-های رایانهای با ادراک فضایی دانشجویان رابطه معناداروجود ندارد .(p=0/083 و r=0/092)

کلمات کلیدی:
بازی، بازیهای رایانهای، هوش، هوش فضایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_072.html