CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی و پیادهسازی بازیهای رایانهای سهبعدی با مراحل خود تولید در سبک سکویی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده

عنوان مقاله: طراحی و پیادهسازی بازیهای رایانهای سهبعدی با مراحل خود تولید در سبک سکویی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده
شناسه (COI) مقاله: CGCO02_078
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین زارعی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی شبیهساز هوشمند، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صمد روحی - عضو هیات علمی دانشکده چندرسانهای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

خلاصه مقاله:
واقعیت افزوده یکی از فناور یها ی جدید و نوظهور در علوم رای انه ای استتتت ده در زمینه ها ی مختلفی ازجمله آموزش ویادگیری، داربردهای درمانی و پزشکی، گردشگری و علوم انسانی مانند روانشناسی و سرگرمی جایگاه ویژهای پیدادرده است.این فناوری به دلیل تعریف و ایجاد یک تجربه جدید دربازیهای رایانهای مورد استقبال فعالان صنعت بازیساز ی قرارگرفته است. با افزایش سطح استف اده از تلفنهای هوشمند زمینه استفاده از فناوری واقعیت افزوده گسترش خوبی پیدادرده و فرصتخوبی را برای بازیهای مبتنی بر تلفنهای هوشمند بهصورت سه بعدی فراهم درده است. بازیهای سه بعدی به دلیل ذخیرهدردن دامنهی گ سترده ای داده از قبیل مادهها 4 ، بافتها 5 و پویانماییها ن سبت به فایلهای دوبعدی ده فقط ماتریس دوبعدی از نقاط و رنگها ه ستند سبب شده ا ست تا بازیهای تلفنهای هو شمند ، به دلیل محدودیتهای پرداز شی و سایر منابعمصرفی، بهصورت دوبعدی ساخته شوند تا از تعدد مدلهای سه بعدی در بازی داسته شود و بازی با سرعت بهتری اجرا شود. در این پژوهش ما با طراحی و پیادهستتازی مراحل یک بازی بهصتتورت خوددار ستتعی دردهایم تا این مشتتکل را در ستتاختبازیهای سه بعدی مبتنی بر واقعیت افزوده برای تلفنهای هوشمند رفع دنیم. به همین منظور برای ساخت مراحل خود تولیددر این سبک ، بازی میگا طراحی و پیاده سازی شده است. در این بازی برای ساخت مراحل خود تولید، از خانه های وزن دار استفاده شده است. خانه ها در ابتدای تولید مرحله، وزن دهی میشوند بعد بر اساس این وزن ها و با دمک الگوریتم A* مسیر بازی مشخص و دشمن ها در آن مرحله از بازی چیده میشوند.

کلمات کلیدی:
بازیهای سهبعدی، مراحل خود تولید، سکو بازی، واقعیت افزوده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CGCO02-CGCO02_078.html