CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی الکتروشیمیائی ممانعت کننده آلی در کنترل خوردگی محیط بی هوازی CO2 بر ­فولادهای کربنی

عنوان مقاله: ارزیابی الکتروشیمیائی ممانعت کننده آلی در کنترل خوردگی محیط بی هوازی CO2 بر ­فولادهای کربنی
شناسه (COI) مقاله: CIMS09_080
منتشر شده در نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در سال ۱۳۸۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالحمید جعفری - استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد هادی موید - استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی موید - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد دانشکده فنی دانشگ

خلاصه مقاله:
ممانعت کننده ها ی خوردگ ی آل ی به منظور کاهش خوردگ ی فولاد ه ا به گونه ا ی گسترده مـورد اسـتفاده قرارمی گیرند . عملکرد یک نوع ممانعت کننده آلی تجـار ی در کنتـرل خـوردگ ی CO2 شـا یع در صـنایع نفــت بــه وســیله آزمونهــای الکتروشــیمیایی مقاومــت پلاریزاســیون خطــ ی، طیــف ســنجی امپــدانس الکتروشیمیایی واندازه گیر ی پتانسیل خـوردگ ی مـورد بررسـ ی قـرار گرفـ ت . نتـایج نشـاندهنده وابسـتگ ی مقاومت به خوردگی نمونه به غلظت ممانعت کننده می باشد . افـزایش غلظـت ممانعـت کننـده بـه مقـدار ppm ۵۵ پس از یـک سـاعت، بـازده ممانعـت کننـده را بـه % 98مـ ی رسـ اند . بـا اسـتفاده از تسـت هـا ی EIS ،تاثیر مثبت افزایش زمان در معرض تماس قرار گرفتن نمونه با ممانعت کننده بر مقاومت به خوردگی نشان داده شد . نتایج اندازه گیری پتانسیل خوردگ ی نمونـه در حضـو ر ممانعـت کننـده، نشـاندهنده تمایـ ل تدریجی پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر مثبت و مؤید ماهیت آندی عملکرد ممانعت کننده می باشد

کلمات کلیدی:
خوردگی CO2، ممانعت کننده خوردگی، مقاومت پلاریزاسیون خطی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، پتانسیل خوردگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CIMS09-CIMS09_080.html