CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین افشاء داوطلبانه و سطح عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن سبکهای شناختی تصمیمگیری سرمایه گذاران

عنوان مقاله: ارتباط بین افشاء داوطلبانه و سطح عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن سبکهای شناختی تصمیمگیری سرمایه گذاران
شناسه (COI) مقاله: CMMS05_058
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

منصور گرکز - دانشیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
سونیا پدرام - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

خلاصه مقاله:
افشای اطلاعات مالی در گزارشهای سالانه بهعنوان یک حوزه کلیدی در تحقیقات حسابداری به شمار میرود و در این زمینه تحقیقات دانشگاهی زیادی انجامشده است. پژوهش حاضر به بررسی و مطالعه شیوههای تصمیمگیری سرمایهگذاران و رابطهبین سطح افشای داوطلبانه و عدم تقارن اطلاعاتی یک شرکت پذیرفتهشده در بازار بورس تهران پرداخته است. در این راستا برای آزمون این فرضیه، مطالعهای بر روی شیوههای تصمیمگیری سرمایهگذاران انجام میشود. این تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی درحوزه تحقیقات مربوط به «مدل عدسی برنزویک» در حسابداری رفتاری قرار میگیرد. این تحقیق یک مطالعه میدانی میباشد کهبرای اهداف آن نمونه تحقیق از بین دانشجویان دکتری حسابداری و مدیریت مالی و اساتید آنها انتخاب گردید. اعضای نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل به چهار سبک غالب رهنمودی، تحلیلی، ادراکی و رفتاری طبقهبندی شدند. نتایج نشان داد کهسبکهای شناختی مختلف تصمیمگیری از لحاظ حجم و زمان پردازش اطلاعات اختلاف معنیداری با هم دارند. همچنین اختلاف معنیداری از لحاظ صحت تصمیمگیری بین سبکهای مختلف تصمیمگیری مشاهده نگردید. انتظار می رود افشاء داوطلبانه اطلاعات توسط شرکتها باعث کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار شود.

کلمات کلیدی:
افشاء داوطلبانه، سبکهای تصمیمگیری، مدل پردازش عدسی، عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMMS05-CMMS05_058.html