CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عنوان مقاله: بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
شناسه (COI) مقاله: CMMS05_073
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید حسین پور - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران
مهدی صالحی - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران

خلاصه مقاله:
آنچه که امروزه تجربه میشود، تغییر و انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اکنون دارایی های فیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند. در عوض، دانش، تنظیمات فناوری، روابط خوب با مشتری، سیسـتمهای اطلاعـ اتی و... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته میشوند. باور بـر ایـن اسـت که سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، نقش فزایندهای در عملکرد شرکت داشته و بـر دسـتاوردهای مـالی آن همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهره وری و... موثر می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکـرد شـرکت هـا یپذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار پرداخته است. به این منظور ابتـدا شاخصـ های کلیـدی عملکـرد شـرکت هـا و شـاخص کـار ایی سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک در جامعه آماری شرکتهای پذیرفتهشده در بـورس اوراق بهـادار طـی سـال هـای 1387 تـا 1392 ،اندازهگیری شده، سپس تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخصهای عملکـرد مـالی بـا اسـتفاده از رگرسـیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهـد سـرمایه فکـری بـا شـاخص هـای نـرخ بـازده حقـوق صاحبان سهام، بهرهوری کارکنان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم، بازده داراییها و سود هر سهم رابطه مستقیم دارد.

کلمات کلیدی:
سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی، عملکرد مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CMMS05-CMMS05_073.html