CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اساتید و کارکنان دانشگاه واحد پیام نور اندیکا در سال تحصیلی 95 - 1394

عنوان مقاله: بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اساتید و کارکنان دانشگاه واحد پیام نور اندیکا در سال تحصیلی 95 - 1394
شناسه (COI) مقاله: CPCONF01_088
منتشر شده در کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

کبری حسین پور - کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی، گرایش تکنولوژی آموزشی مدرس دانشگاه پیام نور واحد اندیکا ( مسجد سلیمان )
پری سلطانی - کارشناسی رشته علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور شهرستان آندیکا

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شهرستان اندیکا انجام شد.. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شهرستان اندیکا که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 90 نفر ( 67 نفر زن و 23 نفر مرد ) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سواد اطلاعاتی بر مبنای استاندارد و قابلیت های سواد اطلاعاتی مصوب ای، سی، آر،ال ( 2000 ) می باشد برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده شده است، بدین منظور پرسشنامه تهیه شده توسط چند نفر از اساتید و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و از این روایی محتوایی پرسشنامه تعیین گردید. سپس برای ارزیابی پایایی آن نیز، آزمون ضریب آلفای کرونباخ را برای هر یک از شاخصه ها و برای کل پرسشنامه به عمل آورد که در مورد شاخصه ها این ضریب بین 65 % تا 91 % و برای کل پرسشنامه 98 % بدست آمد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانه، میانگین، نما، انحراف معیار، واریانس ) و آمار استنباطی شامل آزمون های پارامتریک آزمون t تک گروهی و t برای نمونه های مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که میزان سواد اطلاعاتی اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور اندیکا بیشتر از حد متوسط است . یعنی میزان سواد اطلاعاتی اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نوراندیکا در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد میزان سواد اطلاعاتی از نظر آزمودنی ها با جنسیت و سن متفاوت یکسان نیست و تفاوت معنی داری بین آنها وجود دارد. و میزان سواد اطلاعاتی از نظر آزمودنی ها با سطح مدرک تحصیلی متفاوت یکسان است و تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد.

کلمات کلیدی:
سواد اطلاعاتی، کارکنان دانشگاه، اساتید، دانشگاه پیام نور، اندیکا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-CPCONF01-CPCONF01_088.html