CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر غلظت های مختلف سولفات روی بر روی برخی از عکس العمل های نهال های یک ساله نخل زینتی (Ornamental Palm)

عنوان مقاله: اثر غلظت های مختلف سولفات روی بر روی برخی از عکس العمل های نهال های یک ساله نخل زینتی (Ornamental Palm)
شناسه (COI) مقاله: DPCONF01_005
منتشر شده در اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

خدیجه خرمن دار - دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام
علی مهدوی - دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

خلاصه مقاله:
روی از عناصر ریز مغذی در گیاهان است که در حفظ متابولیسم طبیعی و رشد گیاهان دارای نقش اساسی می باشد، ولی مازاد آن نیز بر بسیاری از عملکردهای مورفوفیزیولوژیکی گیاهان اثر بازدارندگی دارد. در این بین درختان به عنوان عناصر زنده در اکوسیستم قادر هستند از طریق تنفس، جذب در ریشه، فتوسنتز و سایر اعمال حیاتی، بخشی از مواد آلاینده را به مواد غیر مضر تبدیل نمایند و بخشی ازآن را نیز در درون بافت های خود ذخیره کرده و از تراکم و شدت آنها در هوا و خاک بکاهند. در این تحقیق به منظور بررسی مقاومت و اثر جذب فلز روی بر روی برخی از عکس العمل های نهال های یک ساله نخل زینتی( Ornamental Palm) در چهار غلظت از محلول سولفات روی (0،50،2350،500mg/1 ) به مدت 50 روز در یک طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار تحت تیمارهای آبیاری قرار گرفتند. سپس نمونه ها برداشت شدند و برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مانند: شادابی، زنده مانی، نسبت طول ساقه به ریشه، شاخص عملکرد گیاه، محتوای آب در واحد سطح برگ، سطح ویژه برگ، حجم ریشه، نشت یونی و درصد ثبات غشا سلول مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه آماری صفات اندازه گیری شده ب ااستفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. تجزیه واریانس داده ها بااستفاده ازآزمون یک طرفه ANOVA و مقایسه میانگین ها به روش LSD در سطح 5%صورت گرفت. نتایج حاصل ازتجزیه واریانس نشان داد که صفاتی مانند:شاخص عملکرد گیاه، حجم ریشه، نشت یونی و درصد ثبات غشا سلول به طور معنی داری تحت تاثیر روی قرار گرفتند و علائم سمیت بافلز روی نیز درغلظت بال (50mg/1 ) به صورت کاهش انشعابات و تغییر رنگ ریشه ها قابل ملاحظه بود. باتوجه به این که فلزروی اختلال جدی دررشد نهال های یک ساله نخل زینتی ) Ornamental Palm ( به وجود نیاورد و این گونه نسبت به فلزروی اختلال جدی دررشد نهال های یک ساله نخل زینتی ) Ornamental Palm ( به وجود نیاورد و این گونه نسبت به فلزروی اختلال جدی دررشد نهال های یک ساله نخل زینتی ( Ornamental Palm ) به وجود نیاورد و این گونه نسبت به آن مقاومت نشان داد، بنابراین می توان ازاین گونه جهت کاهش آلودگی درخاک های آلوده به روی بهره برد.

کلمات کلیدی:
خاک های آلوده، روی، صفات مورفوفیزیولوژیکی، گیاه پالایی، نخل زینتی (Ornamental Palm)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-DPCONF01-DPCONF01_005.html