CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله امکانسنجی تعیین شوری بهینه رشد ریز جلبک کلرلا جهت تولید سوخت سبز با استفاده ازسامانه پردازش تصویر

عنوان مقاله: امکانسنجی تعیین شوری بهینه رشد ریز جلبک کلرلا جهت تولید سوخت سبز با استفاده ازسامانه پردازش تصویر
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_007
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی رشوند - کارشناسی ارشد مکانیک بیوسیستم
فاطمه احمدی اصل - کارشناسی علوم تجربی

خلاصه مقاله:
بیودیزل را می توان از دانه ها، گیاهان، باکتریها، قارچها، جلبکها و روغنهای حیوانی بدست آورد . از این میان میکروجلبکها به دلیل سرعت رشد بالا، غیر فصلی بودن تولید و همچنین قابل برداشت بودن آنها به طور روزانه، دارای اهمیرت بیشتری است . در بین میکروجلبکها ، جلبرک سبز Chlorella vulgaris ، دارای زندگی اتوتروفی و میکسوتروفی بوده و از نظر کیفیت و کمیرت ازبهترین انواع در تولید بیودیزل محسوب می شود. مقداری ازاینگونهرا داخل ارلن به حجم 5 / 1 لیتر کشت میدهیم. در اینجا از سه سطح شوری 35 ، 70 و 100 گرم بر لیتر به کار گرفتهشده است. برای ارزیابی میزان رشد، در فواصل زمانی 24 ساعت از ریز جلبکهای فعال از ظروف کشت نمونهبرداری شد.سامانههای مبتنی بر فناوری بینایی ماشین از پنج قسمت اصلی شامل نورپردازی، دوربین، پردازشگر، کارت تصویر گیرو نرمافزار تشکیل شده است. با توجه به نتایج بهدستآمده حداکثر تراکم سلولهای ریز جلبک نانوکلروپسیس در روز هشتم پرورش برابر 510 × 38 / 0 ± 410 × 23 / 286 سلول در هر میلیلیتر در تیمار شوری 30 میلیگرم بر لیتر و حداقلتراکم در تیمار شوری 100 میلیگرم بر لیتر با تراکم 510 × 48 / 0 ± 410 × 58 / 168 سلول در هر میلیلیتر حاصل شد. به ترتیب الگوریتمهای رگرسیون خطی ساده، رگرسیون خطی، پرسپترون چندلایه و پردازش گوسین که دارای دقت9095 / 0 ، 9039 / 0 ، 8623 / 0 و 7335 / 0 است نتایج خوبی را نشان دادهاند. در میان دادههای آماری، مربع میانگین خطانیز بهاندازه دقت یا ضریب همبستگی مهم است. در نتایج نشان دادهشده کمترین خطا مربوط به الگوریتم رگرسیون خطی ساده با 54 / 32244 و بیشترین خطا مربوط به الگوریتم پرسپترون چندلایه با 70 / 79864 است. در بخش ارزیابی توسط شبکه عصبی مصنوعی از تعداد نرون های متفاوت ) 4 تا 20 ( نرون استفاده گردید . با توجه به ارزیابی دادهها میتوان نتیجه گرفت که تکنیک پردازش تصویر تخمین موفقیتآمیزی از روند رشد ریز جلبک کلرلا در سطوح شوری متفاوت ارائه داده است.

کلمات کلیدی:
ریزجلبک، کلرلا، شوری، بینایی ماشین، شبکه عصبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_007.html