CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عملکرد فرایند شویش در حذف سرب و روی از خاک اطراف معدن باما اصفهان

عنوان مقاله: بررسی عملکرد فرایند شویش در حذف سرب و روی از خاک اطراف معدن باما اصفهان
شناسه (COI) مقاله: ECONF05_068
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

راضیه یزدانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
لعبت تقوی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا حاجی سیدمحمدشیرازی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد فرایند شویش با استفاده از عوامل کلات کننده صـنعتی شـامل EDTA و NTA و مواد هیومیک در حذف فلزات سنگین سرب و روی از خاک اطراف معدن باما در جنوب غربی اصفهان انجام شده است. بدین منظور نمونهبرداری به صورت عمقی و از چند نقطه مختلف و در فاصله 1 کیلومتری از قسـمت هـای کنـاری معـدن صـورت گرفته و نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه غربال شدند. کلاتکنندههای مورد اسـتفاده بـه صـورت تیمارهـای جداگانـه بـه نمونههای خاک با غلظت 100 میلی مولار کربن و آب مقطر افزوده شده و پس از سانتیفیوژ و جـدا کـردن رونشـین ، غلظـت فلزات سرب (Pb (و روی (Zn (هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی سنجیده شد. تجزیه و تحلیل آماری دادههـای حاصـل از آزمایشها در محیط نرم افزار 0.16 SPSS انجام شده است. نتایج نشان داد کـه بـین تیمارهـا و همچنـین زمـان هـای آزمایش اختلاف آماری دیده میشود (05.0 < P .(بین تمامی کلاتکنندههای آزمایشی از نظر آماری تفاوت وجـود دارد و بیشترین اثر را بر حذف سرب و روی از خاک، EDTA به ترتیب با متوسط 78/22 و 58/624 میکروگـرم بـر لیتـر انباشـت سرب در عصاره آزمایشی داشته است و پس از آن NTA و هیومیک اسید در رتبههای بعدی قرار دارند. کـلات کننـده هـای آزمایشی از نظر درجه تاثیر در حـذف فلـزات سـنگین سـرب و روی برابـر بـا HA>NTA>EDTA هسـتند. بنـابراین، EDTA به عنوان موثرترین کلاتکننده فلزات سنگین سرب و روی از خاک شناخته شده که کمپلکس قدرتمندی بـا ایـن عناصر تشکیل میدهد. توصیه میشود که افزودن EDTA و NTA به خاک مناطق آلوده از نظر فلزات سـنگین سـرب و روی تا حداقل 10 روز ادامه داشته باشد زیرا بیشترین اثرات آن در روزهای هشتم تا دهم قابل انتظار خواهد بود.

کلمات کلیدی:
فرایند شویش، کلاتکنندههای صنعتی، اسید هیومیک، سرب (Pb ،)روی (Zn ،)معدن باما اصفها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ECONF05-ECONF05_068.html