CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر داستان های قرآن با رویکرد محتوا محور برکارکرد سبک های تفکر مدیران مدارس

عنوان مقاله: بررسی تاثیر داستان های قرآن با رویکرد محتوا محور برکارکرد سبک های تفکر مدیران مدارس
شناسه (COI) مقاله: EDUMNGT02_029
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی ابویسانی - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور ایران
احمد اکبری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن ایران

خلاصه مقاله:
هدف از این انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر داستان های قرآنی با رویکرد محتوا محور بر سبک های تفکری مدیران مدارس شهرستان جغتای بود این تحقیق از نوع تحقیقات میدانی و به لحاظ هدف کاربردی است و به صورت شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون انجام گرفت به این منظور ازمیان جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران زن و مرد شهرستان جعتای 80 نفر تمونه آماری تحقیق به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد سپس به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترول جای گرفت اماپس از توزیع و جمع آوزی پرسشنامه ها نمونه آماری دچار ریزش گردید و گروه آزمایش به این صورت تغییر یافت 20 مدیر مرد و 15 مدیر زن و گروه کنترل 19 مدیر مرد و 15 میر زن به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ 1991 استفاده شد روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین و ثبات درونی پرسشنامه توسط آلفا کرونباخ 0/78 تعیین شد اطلاعات حاصل از پرسشنامه مذکور با استفاده از نرم افزار آماری 20-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت دربخش توصیفی اطلاعات بصورت جداول فراوانی و نمودار رسم شد و در بخش آمار استنباطی اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون t مستقل tوابسته و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد داستان های قرانی با رویکرد محتوا محور برکارکرد تفکر مدیران مدارس تاثیر معنا داری ندارد

کلمات کلیدی:
داستان های قرآنی با رویکرد محتوا محور،مدیران مدارس،سبک های تفکر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EDUMNGT02-EDUMNGT02_029.html