CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین مدیریت بر مبنای کرامت انسانی و بهره وری سرمایه انسانی در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی

عنوان مقاله: رابطه بین مدیریت بر مبنای کرامت انسانی و بهره وری سرمایه انسانی در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی
شناسه (COI) مقاله: EMASS01_053
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد شکارلو - گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، ایران
یوسف محمودی فر - گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، ایران
محمد آزاد عبدالله پور - گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، ایران
حسن شیخ شرفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مهاباد، ایران

خلاصه مقاله:
با توجه به نگرش و ارزشی که انسان در مدیریت بر مبنای کرامت انسانی دارد و اساسا، محور ارزشی مدیریت و سازمان می باشد، و چون مباحث علوم رفتاری در چند دهه گذشته تأکید زیادی بر شناخت انسان و تأثیر آن بر سازمان و مدیریت دارد، لذا هدف تحقیق، تعیین نوع ارتباط بین مدیریت بر مبنای کرامت انسانی و بهره وری سرمایه انسانی است. این پژوهش در سال 2931 در شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی با رویکردی توصیفی- پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام گرفت. جامعه آماری 1392 نفر بود و حجم نمونه آماری، 327 نفر برآورد شد، روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود و داده ها با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن با نظر صاحب نظران و پایایی آن با ضریب کرونباخ (α>96%) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون های کلوموگروف اسمیرنوف، اسپیرمن و فریدمن تجزیه و تحلیل شد. در این تحقیق 72/5 درصد مرد و 27/5 درصد شرکت کنندگان خانم بودند. ثابت شد که بین هریک از ابعاد مدیریت برمبنای کرامت انسانی در ارتباط با بهره وری نیروی انسانی ارتباط معنی داری وجود دارد (p<0/05) و براساس رتبه بندی فریدمن بٌعد رفتاری دارای بیشترین امتیاز (2.91) و بعد جسمی دارای کمترین امتیاز (2.08) نسبت به دیگر بٌعدها بود و متغیرهای عملکردی کرامت انسانی دارای بیشترین همبستگی (r=0/753) و متغیرهای جسمی کرامت انسانی دارای کمترین همبستگی (r=0/684) با بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان شرکت مخابرات را دارا بود. باتوجه به اینکه ثلبت شد ارتباط معنی داری بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و ابعاد آن با بهره وری نیروی انسانی وجود دارد و نیز بٌعد رفتاری کرامت انسانی دارای بیشترین اولویت نسبت به سایر بٌعدها بود، بنابراین پیشنهاد می شود مدیران نسبت به رعایت اصول متغیرهای رفتاری کرامت انسانی در سازمان تلاش کنند و به اصول بهداشتی و جسمی کارکنان در سازمان توجه بیشتری فرمایند.

کلمات کلیدی:
کرامت انسانی، مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی، بهره وری نیروی انسانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_053.html