CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل

عنوان مقاله: مقایسه پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه شهر اردبیل
شناسه (COI) مقاله: EMASS01_181
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

عادل زاهد بابلان - دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی رضایی شریف - استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود مرادی - استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
رقیه قربان نژاد - دانشجوی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اردبیل انجام شد. روش مطالعه، علی مقایسه ای (پس رویدادی) و جامعه مورد مطالعه، دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 49-2941 می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از هر ناحیه شهر اردبیل (ناحیه 2 و 1) یک مدرسه هوشمند و یک مدرسه عادی انتخاب و از هر یک از این مدارس نیز 93 نفر دانش آموز (در مجموع 213 نفر) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای مقایسه دو گروه پرسشنامه پیوند با مدرسه (SBQ) می باشد که شش مؤلفه (دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان مدرسه، م شارکت در مدرسه، باور به مدرسه و تعهد به مدرسه) را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تجزیه و تحلیل اده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t دو گروهی مستقل و آزمون تحلیل چند متغیره (مانوا) انجام گردید. یافته های به دست آمده نشان داد که در مجموع میانگین پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند (24/32±292/42) بیشتر از دانش آموزان مدارس عادی (13/39±219/21) بود. از نظر آماری نیز تفاوت بین آنها معنادار بود. در بخش خرده مقیاس های پیوند با مدرسه (دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، دلبستگی به کارکنان مدرسه، مشارکت در مدرسه، باور به مدرسه و ت عهد به مدرسه) نیز مابین دو گروه دانش آموزان مدارس ه وشمند و عادی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در خرده مقیاس مشارکت در مدرسه می باشد. در سایر خرده مقیاس ها با وجود این که میانگین دانش آموزان مدارس هوشمند بالاتر از دانش آموزان مدارس عادی بود اما از نظر آماری تفاوتی معناداری مابین دو گروه مشاهده نشد. می توان گفت دانش آموزان مدارس هوشمند در سایه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کل پیوند با مدرسه بالاتری در مقایسه با دانش آموزان مدارس عادی دارند و این مهم از طریق م شارکت در فعالیت های آموزشی مدارس حاصل شده است.

کلمات کلیدی:
پیوند با مدرسه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدارس هوشمند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_181.html