CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی بنادر با نقش میانجی بازارگرایی و قابلیتد های عملیاتی (مورد مطالعه: بنادر استان خوزستان)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی بنادر با نقش میانجی بازارگرایی و قابلیتد های عملیاتی (مورد مطالعه: بنادر استان خوزستان)
شناسه (COI) مقاله: EMDCONF03_011
منتشر شده در سومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سهراب کاویانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس
فریدون امیدی - استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی به واسطه متغیرهای بازارگرایی و قابلیت های عملیاتی بر عملکرد مالی بنادر استان خوزستان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. با توجه به نحوه گردآوری داده ها، این تحقیق از جمله پژوهش های توصیفی و از نوع علی می باشد. جامعه آماری تحقیق مدیران و متخصصان حوزه های بازاریابی و مالی بنادر کل استان خوزستان می باشند. تعداد این افراد 93 نفر برآورد شده است. با توجه محدود بودن حجم جامعه برای گردآوری اطلاعات تحقیق، اقدام به سرشماری کامل جامعه خواهد شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید که پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ کل 0،87 تایید گردید و برای سنجش روایی آن از روایی همگرا و واگرا استفاده شد که نتایج حاصل تاییدکننده روایی خوب پرسشنامه بود. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد، قابلیت های بازاریابی بر سه متغیر بازارگرایی، قابلیت های عملیاتی و عملکرد مالی بنادر تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تاثیر بازارگرایی و قابلیت-های عملیاتی بر عملکرد مالی سازمان تایید شد. نتایج تحقیق نقش میانجی بازارگرایی و عملکرد عملیاتی را در تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد مالی مورد تایید قرار دادند.

کلمات کلیدی:
قابلیت بازاریابی، بازارگرایی، قابلیت های عملیاتی، عملکرد مالی، بنادر استان خوزستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EMDCONF03-EMDCONF03_011.html