CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش آموزش مبتنی بر بازیهای وانمودی (تخیلی) بر رشد ذهنی دانش آموزان پیش دبستانی

عنوان مقاله: نقش آموزش مبتنی بر بازیهای وانمودی (تخیلی) بر رشد ذهنی دانش آموزان پیش دبستانی
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_460
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه مرادی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محمد جواد کرم افروز - دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مریم اسلام پناه - دکتری مدیریت آموزشی، هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازیهای وانمودی( تخیلی) بر رشد ذهنی دانش آموزان پیش دبستانی دختر شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 بوده است. روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظرشیوه اجرا شبه آزمایشی با شیوه ی طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامع آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پیش دبستانی دختر شهر کرمانشاه، که 30 نفر از دانش آموزان، به شیوه نمونه گییری در دسترس به عنون نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، روش میدانی و ابزار پژوهش، آزمون آدمک گودیناف برا ی سنجش رشد ذهنی و آزمون آندره ری برای سنجش توانایی اشکال تجمعی کپی و بازسازی کردن بوده است، که در سه مرحله پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری استفاده گردید. ابتدا از کل افراد نمونه پیش آزمون به عمل آمد سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر دیگر در گروه گواه جایگزین شدند . گروه آزمایش به مدت 10 جلسه ، 25 دقیقه ای تحت اموزش متغیر مستقل که شامل آموزشی مبتنی بر بازی های وانمودی (تخیلی) بود قرار گرفتند. پس از طی این دوره اموزشی از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و دو هفته بعد آزمون پیگیری نیز انجام گردید داده ها با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش امار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور توصیف داده ها با میانگین و انحراف معیار و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس برای خنثی کردن اثر پیش آزمون و از آزمون کولموگراف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها نیز استفاده گردید. نتایج بیانگر این است که رشد ذهنی کودکان گروه آزمایش نسبت به کودکان گروه کنترل در سطح 0/01<P می باشد و این تاثیر در طول زمان دارای پایداری است همچنین از یافته های این پژوهش می توان دریافت که بازی های وانمودی (تخیلی) سبب رشد ذهنی کودکان می شوند.

کلمات کلیدی:
بازی های وانمودی (تخیلی) ، رشد ذهنی، توانایی اشکال تجمعی کپی و بازسازی کردن ، دانش اموزان پیش دبستانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_460.html