CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و شادکامی دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_526
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فیروزه مهدی نیا - کارشناس مدیر آموزگار
الهام علی نیادون - کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی مدرس دانشگاه
حسینعلی قربانی امیر - کارشناس ارشد مشاوره خانواده ، مدرس دانشگاه فرهنگیان بابل

خلاصه مقاله:
سلامتی یکی از مجموعه ها و اجزاء میفیت زندگی است ولی معادل و مساوی آن نیست چراکه سلامتی طبق تغریف سازمان بهداشت جهانی فقدان هرگونه نقص جسمی روانی و اجتماعی است حال آنکه کیفیت زندگی احساس رضایت از زندگی است و این زندگی ممکن است با سلامنی همراه باشد یا نباشد پس کیفیت زندگی مفهوم وسیعی دارد که شامل همه ابعاد زندگی می گردد و سلامت مرکز ثقل کیفیت زندگی است. واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو 2 در سال 1920 در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت. به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی سلامت باشد چنانچه تعریف سازمان با توجه به بهداشت جهانی از سلامت نیز به این نکته تاکید دارد. تعریف تندرستی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1984 میلادی مبنی بر ابعاد وسیع آن به شکل رفاه کامل فیزیکی روحی و اجتماعی و نه فقط عدم وجود بیماری لازم است اندازه گیری سلامت و ارزیابی مداخلات بهداشتی علاوه بر شاخص های فراوانی و شدت بیماری به سایر ارزش های انسانی مانند کیفیت زندگی نیز توجه داشت. روش اجرای این پژوهش توصیفی و مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان پیام نور بابل در سال 1392 می باشد حجم نمونه 100 نفر در دو جنس زن و مرد می باشد ابزار پژوهش: شامل پرسشنامه کیفیت زندگی 26 سوالی با پنج گزینه فهرست شادکامی آکسفورد با 29 سوال و 4 گزینه می باشد جمع نمره 29 گانه و 24 گانه نمره کل مقیاس را تشکیل می دهند این آزمون در ایران توصط علی پور در سال 1386 اعتبار یابی شده است که آلفای کرونباخ آن 91% است این پرسشنامه توسط دانشگاه آکسفورد ساخته شده و در سال 1378 توسط علی پور نور بالا به فارسی برگزدانده شده است. تحلیل آماری از طریق نرم افزار spss انجام شد. داده ها در سطح معنی داری 0/005>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پخش پرسشنامه توسط محقق انجام شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش t مستقل ، t همبسته و تحلیل واریانس می باشد.

کلمات کلیدی:
زندگی، شادکامی، دانشجویان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_526.html