CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری فردی با رضایت از زندگی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

عنوان مقاله: رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری فردی با رضایت از زندگی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
شناسه (COI) مقاله: EPSCONF01_721
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا توکلی - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
بهنام مکوندی - عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علیرضا حیدری - عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سازگاری فردی با رضایت از زندگی در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر بود. نمونه این پژوهش شامل 231 نفر بودند که به صورت تصادفی خوشه ای از بین تمامی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی فلیپس، سازگاری فردی کالیفرنیا و رضایت از زندگی (SWLS) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در سطح معنی داری 0/0001 نشان داد که بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و بین سازگاری فردی و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی و سازگاری فردی با رضایت از زندگی رابطه چندگانه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی بهترین پیش بینی کننده رضایت از زندگی می باشد.

کلمات کلیدی:
حمایت اجتماعی ، سازگاری فردی ، رضایت از زندگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF01-EPSCONF01_721.html