CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه

عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: FERTILIZER01_025
منتشر شده در اولین کنگره چالشهای کود در ایران در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

آذر هاشمی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
احمد رضوانفر - دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
یکی از بزرگترین چال شهای پیش روی جامعه بشری، در ده ههای اخیر ، مسئله ام نی ت و افزایش تولیدات کشاورزی سلامت غذای جمیعت رو به افزایش دنیا است. بحران جمعیت از یک طرف و استفاده بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی برای رفع نیازهای آنها ازطرف دیگر، سبب حرکت کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی ارگانیک گردید. اما همواره این نوع کشاورزی با موانع و مشکلاتی مواجه می باشد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک شهرستان روانسر استان کرمانشاه می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است. جامع ه آمار ی مورد نظر را کشاورزان ارگانی ککار ( 146 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 51 نفر برآورد گردید . در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده که بر ای گردآور ی داده ه ا ی مربوطه از پرسشنامه استفاده شد . روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورز ی دانشگاه تهران مورد تأ یی د قرار گرفت و بر ای پای ایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد، که مقادیر آن بالای 0/7 بود. نتایج تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد که مه متر ین مشکلات فراروی کشاورزان، پنج عامل نگرشی، تولیدی، بازار و حمل و نقل، نهاده ای و حمایتی می باشد . همچنین نتایج اولوی تبندی موانع و مشکلات کشاورزی ارگانیک گوی ههای بازارهای مناسب برای خری د ای ن محصولات ک م است ، ای ن نوع محصولات بیمه نیستند و استاندارهای مشخص برای تولید این نوع محصولات وجود ندارد را عمده ترین مشکلات نشان داده است.

کلمات کلیدی:
موانع و مشکلات، تولیدکننده محصولات ارگانیک، کشاورزی ارگانیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FERTILIZER01-FERTILIZER01_025.html