CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی)

عنوان مقاله: رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی)
شناسه (COI) مقاله: FERTILIZER01_046
منتشر شده در اولین کنگره چالشهای کود در ایران در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

مسعود حسین زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد قربانی - دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خا ک، آلودگی زیس ت محیط ی و به وی ژه آلودگی منابع خاک و آب می شود. بکارگیری کودهای حیوانی، می تواند به عنوان جایگزینی برای آن باشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمی مگیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، م یتواند نقش مهمی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری این حوزه داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده ازکودهای حیوانی، از الگوی توبیت و داده های مقطع زمانی سال زراعی 89-88 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. روش نمون هگیری این مطالعه خوشه ای دو مرحل های م یباشد . نتا یج نشان داد که فاصله ب ین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تاثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تاثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی می باشند. با توجه به یافت هها، انتقال یاران هها از کودهای شیمیایی به سو ی کودها ی آل ی، آموزش و اطلاع رسا نی از خطرات بلندمدت کودها ی ش یمیایی و هد فگیری افراد باسواد خانوارها در آموز شهای ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاو رزان به کشاورز ی پایدار و حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:
رفتار کشاورز، کود حیوانی، الگوی توبیت، کود شیمیایی، اسفراین، آموزش هدفمند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FERTILIZER01-FERTILIZER01_046.html