CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر کیفیت بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای استان بوشهر

عنوان مقاله: بررسی تأثیر کیفیت بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای استان بوشهر
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_014
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضوان بحرینی - کارشناس ارشدبازرگانی
وحید بحرینی - کارشناس ارشدحسابداری
رضا فراشبندی - کارشناس ارشدحسابداری

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر بوشهر ، می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای شهر بوشهر تشکیل می دهند ، که به تفکیک ، 170 نفر زن و 111 مرد به صورت تصادفی انتخاب شدند . ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته نظر سنجی از مشتریان است . نتایج نشان داد که همه پاسخگویان 100 درصد تأثیر کیفیت بسته بندی کالا را بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی خیلی زیاد دانسته اند . 84 درصد از کل پاسخگویان میزان تأثیر رنگ بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی را زیاد درصد خیلی زیاد ارزیابی نموده اند . 7/89 درصد از کل پاسخگویان میزان جنس بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی را خیلی زیاد ارزیابی نموده اند . 3/88 درصد از کل پاسخگویان نحوه بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی را خیلی زیاد ارزیابی نموده اند . 5/81 درصد از کل پاسخگویان تنوع بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی را خیلی زیاد ارزیابی نموده اند . 79 درصد از کل پاسخگویان درج اطلاعات کامل محصول بر روی بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی را خیلی زیاد ارزیابی نموده اند . جهت بررسی رابطه بین متغیرهای سوال 6 از آزمون فریدمن استفاده شد که نتیجه حاصل از آن نشان می دهد ، دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی موثرترین و کم اهمیت ترین ویژگی های بسته بندی کالا که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد به ترتیب نحوه بسته بندی کالا و تنوع آن می باشد . جهت بررسی رابطه بین متغیرهای سوال 7 از آزمون t مستقل استفاده شد که نتیجه حاصل از آن نشان می دهد ، که بین میانگین نمره دیدگاه مشتریان مرد و زن درباره تأثیر کیفیت بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی بر اساس نتایج آزمون t در سطح ( 0001 /P < ) معنی داراست . جهت بررسی رابطه بین متغیرهای سوال 8 از آزمون شفه استفاده شد که نتایج نشان می دهد ، دیدگاه مشتریان درباره تأثیر کیفیت بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی بر حسب میزان تحصیلات آنان در سطح ( 02/P < ) معنی دار است . جهت بررسی رابطه بین متغیرهای سوال 9 از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتیجه حاصل از آن نشان می دهد ، دیدگاه مشتریان درباره تأثیر کیفیت بسته بندی کالا بر رفتار مصرف کننده مواد غذایی بر حسب سن آنان در سطح ( 1/P = ) اختلاف معنی داری مشاهده نشده است . بنابراین ، فرضیه فوق رد گردید.

کلمات کلیدی:
کیفیت بسته بندی ، کالا ، رفتار مصرف کننده ، مواد غذایی ، مشتریان ، فروشگاه های زنجیره ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_014.html