CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیرویژگیهای شغلی برعملکردکارکنان مطالعه موردی: سازمان های دولتی شهرستان آستارا

عنوان مقاله: بررسی تاثیرویژگیهای شغلی برعملکردکارکنان مطالعه موردی: سازمان های دولتی شهرستان آستارا
شناسه (COI) مقاله: FNCAM01_451
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

فتانه مقیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
پوران صورتی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
وحید تندرو - دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت دولتی

خلاصه مقاله:
امروزه کمتربه جلب اطاعت اعضا ازطریق اجبارتوجه میشود و بیشتر به سمت تعهددرونی شده و افزایش اعتماددرسازمان ها گرایش پیدا کرده اند هم این عوامل باعث شده اند که ضرورت اهمیت ویژگیهای شغلی درسازمان ها روزافزون گردد کارایی و توسعه سازمان ها درگروکاربرد صحیح نیروی انسانی می باشد نتایج بسیاری ازپژوهش ها براین نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگرآنکه به توسعه منابع انسانی خود پرداخته باشد باتوجه به این امر دراین تحقیق سعی شده است روابط بین پنج بعدویژگیهای شغلی تنوع هویت استقلال اهمیت و بازخور و عملکردکارکنان درسازمان های دولتی شهرستان آستارابررسی و تبیین شود روش تحقیق میدانی بوده و جامعه اماری پژوهش 17سازمان دولتی شهرستان استارا می باشد اطلاعات دداده ها با استفاده ازپرسشنامه جمع اوری میشوند برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تجزیه و تحلیل داده ها ازهمبستگی پیرسون ازمان کولموگروف ـ اسمیرنوف واریانس T تک نمونه ای با استفاده ازنرم افزار SPSS استفاده گردید یافته ها نشاندادند بین 5بعدویژگیهای شغلی با عملکردکارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی:
ویژگیهای شغلی، عملکرد، کارکنان، سازمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_451.html