CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده از GIS

عنوان مقاله: برآورد توزیع مکانی بارندگی در حوضه آبریز سد درودزن با استفاده از GIS
شناسه (COI) مقاله: GEO89_147
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 89 در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا فرهمند - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فروغ گلکار - کارشناس ارشد هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
فاطمه فرهمند - کارشناس ارشد آمار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

خلاصه مقاله:
استفاده از سیستم اطلاعات جغراف یایی GIS) امروزه در بس یاری از زم ینه ها مانند هیدرولوژی و منابع آب ر ایج شده است . در این تحقیق برآورد توزیع مکانی سه بارندگ ی فراگی ر در حوضه سد درودزن با استفاده از روشها ی کریجینگ و عکس فاصله در محیط GIS بررسی شد . نت ایج نشان داد برا ی انتخاب روش مناسب تخم ین توز یع مکا نی بارندگ ی، مح یط gis از قابل یت بس یار بالایی برخوردار است. با مقایسه و ارزیابی روشهای درونیابی کریجینگ و عکس فاصله در محیط GIS برتر ی روش کر یجینگ نسبت به روش عکس فاصله در برآورد توز یع مکان ی بارندگ ی در منطقه مورد مطالعه مشخص گرد ید. در این منطقه به دل ی ل عدم همبستگ ی مشخص ب ین مقادیر بارش و ارتفاع و همچن ین وجود پد یده م یکروکلیما، تقسیم بند ی ح وضه بر اساس ارتفاع و اق لیم توص یه م ی شود . همچنین با کمک گرفتن از نقشه ها ی خط ای تولی د شده در مح یط GIS مکانیابی نصب ایستگاه های جدید در منطقه امکان پذیر و آسان می شود.

کلمات کلیدی:
بارش، درونیابی، روش وزنی عکس فاصلهIDW، کریجینگ، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-GEO89-GEO89_147.html