CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تشخیص ساختمانهای دارای پوشش خاص در یک محیط شهری با استفاده از تصاویر فراطیفی

عنوان مقاله: تشخیص ساختمانهای دارای پوشش خاص در یک محیط شهری با استفاده از تصاویر فراطیفی
شناسه (COI) مقاله: GEO89_166
منتشر شده در همایش ژئوماتیک 89 در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

داود اکبری - مربی سنجش از دور، گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده فنی، دانشگاه زابل

خلاصه مقاله:
فنآوری سنجش ا ز دور فراطیفی، در دو دهه گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است . این پیشرفت در طراحی و ساخت سنجندهها و همچنین در توسعه و پیاده سازی روشهای پردازش داده ها، بسیار مشهود بوده است . یکی از آنال یزهایی که بر روی تصاو یر فراط یفی انجام میشود، آشکارساز ی هدف است. نقشه بردار ی مواد را م ی توان به صورت آشکارساز ی چند مرحله ای در نظر گرفت . در م یان روشه ای مختلف آشکارساز ی اهداف یکی از پرکاربردترین روشها اندازه گیری تشابه بوده که خود به دو صورت اندازه گیری قطع ی و آمار ی انجام م یشود. در این مقاله اندازهگیریهای قطع ی مانند فاصله ط یف ی، زاویه ط یفی، وابستگ ی ط یفی و مقدار تشابه ط یفی برای اندازهگیری تشابه مورد بررسی قرار گرفتهاند. به موازات این روشها از روش د یگری نیز تحت عنوان کم ینه ساز ی مق ید انرژ ی استفاده شده است . تکنیک ه ای فوق بر روی یک سری از داده -های تصویری سنجندهCompact Airborne Spectrographic Imager) CASIکه از منطقه شهری تولوز واقع در جنوب فرانسه برداشت شده است، اعمال شدند . این مقاله یک نمونه از بکارگیری داده های فر اطیفی در کاربردهای عمرانی وشهری را تشریح می نماید. نتایج به کارگیری روشهای غیر کلاسیک در استخراج ا طلاعات موردنیاز از این نوع داده ه ا، موفقیت نسبی را نشان میدهد که معمولا از بکارگیری روشهای کلاسیک بر روی این دادهها حاصل نمیشود

کلمات کلیدی:
سنجش از دور فراطیفی ، سنجندهCASI،فاصله طیفی، زاویه طیفی، وابستگی طیفی ، مقدار تشابه طیفی.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-GEO89-GEO89_166.html