CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیلی بر ویژگیهای محیط گردشگری براساس تئوری انگیزههای انسانی مازلو مطالعه موردی: شهرستان نوشهر

عنوان مقاله: تحلیلی بر ویژگیهای محیط گردشگری براساس تئوری انگیزههای انسانی مازلو مطالعه موردی: شهرستان نوشهر
شناسه (COI) مقاله: HIAP01_259
منتشر شده در اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین مدی - استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
منصوره جهاندارلاشکی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین

خلاصه مقاله:
یکی از مباحث مهم که برنامهریزان بخش گردشگری همواره باید بدان توجه نمایند شرایط و ویژگیهای مقصد گردشگری است، به طوریکه بتواند پاسخگوی تمام نیازهای گردشگران باشد. بدین منظور شناخت نیازهای اساسی انسان که در ارتباط با بخش گردشگری است امری ضروری به نظر میرسد. در طول تاریخ اندیشمندان و صاحبنظران بسیاری سعی در تبیین نیازهای اساسی انسان در محیطهای اجتماعی و شهرها داشته- اند و سلسله مراتبی را برای این نیازها تعیین نمودهاند. از جمله این اندیشمندان ابراهام مازلو است که نیازهای انسانی را در پنج گروه اصلی شامل نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای ایمنی، نیازهای اجتماعی، نیازهای عزت و احترام، و نیازهای خودشکوفایی طبقهبندی نموده است. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا با تعیین کردن نیازهای گردشگران براساس سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو به بررسی دیدگاه آنان نسبت به گردشگری شهرستان نوشهر پرداخته و با مشخص شدن درجه رضایتمندی گردشگران در هر یک از این مراتب، راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت گردشگری این منطقه ارائه گردد. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و میدانی انجام گرفته و از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری استفاده شده است. تعداد 711 روش کوکران گردشگر به صورت نمونهگیری تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامهها توسط آنها تکمیل گردید. در ادامه به منظور توصیف و تحلیل متغیرهای تحقیق از نرمافزار spss استفاده شد. نتایج حاصل از سنجش نگرش گردشگران در شهرستان نوشهر بیانگر این موضوع است که سطح رضایت گردشگران، با توجه به نیازهای بررسی شده، در برخی موارد با فاصله کمی بالاتر از حد متوسط و مثبت ارزیابی شده است. در این خصوص جهت دست یافتن به سطح مطلوبی از رضایت، و در نتیجه جذب برنامهریزی شده گردشگران، احتیاج به امکانات بیشتر با کیفیتی بهتر و برنامهریزی منسجمتر احساس میشود. لذا در ادامه روند پژوهش به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت بهبود این مهم پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی:
گردشگری، گردشگر، نیازهای انسانی، مازلو، شهرستان نوشهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIAP01-HIAP01_259.html