CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نحوه و میزان استفاده دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیاناز شبکه های اجتماعی مجازی

عنوان مقاله: نحوه و میزان استفاده دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیاناز شبکه های اجتماعی مجازی
شناسه (COI) مقاله: HIDDEN06_023
منتشر شده در ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

صدیقه کاظمی - دکترای برنامه ریزی درسی و معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ناحیه 7 مشهد مقدس، پردیس شهید هاشمی نژاد، دانشگاه فرهنگیان
مریم طالب دوست - دانشجوی ترم 5 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد
نجمه صولتی - دانشجوی ترم 5 دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش آشنایی با وضعیت موجود و میزان و نحوه استفاده دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگی ان مشهدازشبکههای اجتماعی مجازی بود.جامعه آماری،شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد بوده و نمونه 230دانشجوی دوره کارشناسی درگروه های مختلف آموزشی درپردیس شهیدهاشمی نژادمیباشدکه ازطریق جدول حجم نمونه مورگان ومتناسب باحجم جامعه انتخاب شده اند. این تحقیق ازنوع توصیفی است باهدف دستیابی به میزان و نحوه استفاده افراد از شبکه های اجتماعی مجازی؛که بهروش پیمایشی اجراگردیدهوازنظرجمعآوری اطلاعات روش کمی– کیفی مدنظربودهاست. ابزارتحقیقپ رسش نامه محقق ساخته است که روایی پرسشنامه ازطریق تحلیل محتواواعتبارآن ازطریق بازآزمایی بهدست آمدهاست. دادههابااستفاده ازشاخصهای آمارتوصیفی واستنباطی ونرمافزارspssتجزیه وتحلیل گردید. یافتههای تحقیق نشانداد67.4 درصد پاسخ دهندگان بیان کرده اند که رایگان بودن شیکه های مجازی باعث ماندگاری آن ها در این شبکه ها می شود 30 در صد از دانشجویان صرفا در یک شبکه اجتماعی، 20درصد در دو شبکه اجتماعی و 16 در صد در 3 شبکه عضویت دارند. هدف عمده استفاده از شبکه های اجتماعی نیز به ترتیب اولویت در نمونه مورد بررسی 51 درصد پر کردن اوقات فراغت، 13 درصد تبادل اطلاعات، 9 درصد برقراری ارتباط با دیگران و 2 درصد به پیشنهاد عضویت دوستان بوده است. براساس این یافته ها توجه به شبکه های اجتماعی به عنوان بستری برای یادگیری و کسب شایستگیهای لازم معلمی باید در دستور کار برنامه ریزان قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
شبکه های اجتماعی مجازی ، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ، برنامه درسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-HIDDEN06-HIDDEN06_023.html