CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانشجویان

عنوان مقاله: نقش بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانشجویان
شناسه (COI) مقاله: IBSCONF01_068
منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شعبان حیدری - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
گلین مهدی نژاد گرجی - دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
فاطمه لیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

خلاصه مقاله:
یکی از نگرانی ها و دغدغه های نظام آموزشی مساله اضطراب امتحان دانشجویان است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه تنگاتنگی دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش بهزیستی روانشناختی و هوش هیجانی در پیش بینی اضطراب امتحان دانشجویان دختر رشته روانشناسی تربیتی بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی است. بدین منظور 100 دانشجوی دختر رشته روانشناسی تربیتی به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از میان کلیه دانش آموزان دختر رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد ساری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس اضطراب امتحان ساراسون ، پرسشنامه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام بوده است. پس از اجرای پرسشنامه داده های بدست آمده با روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اضطراب امتحان با مؤلفه های بهزیستی روانشناختی به جز مؤلفه های روابط مثبت با دیگران و خود مختاری همبستگی منفی و معناداری وجود دارد (P<0.01) . بخش دیگر از نتایج تحقیق نشان داد که اضطراب امتحان فقط با مؤلفه خوش بینی هوش هیجانی همبستگی منفی و معناداری دارد و با سایر مؤلفه ها همبستگی معنی داری ندارد (P<0.01)نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر هوش هیجانی 42/2 درصد و متغیر بهزیستی روانشناختی 25/6 درصد از واریانس مربوط به اضطراب امتحان دانشجویان را پیش بینی می کنند. بر اساس یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد در برنامه های آموزشی دانشگاه به هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی و لزوم ارتقا آنان در دانشجویان توجه لازم به عمل آید.

کلمات کلیدی:
اضطراب امتحان دانشجویان، هوش هیجانی ، بهزیستی روانشناختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_068.html