CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تخمین جمع شدگی مقید بر اساس فاکتور قید با توجه به شرایط بتن پایه

عنوان مقاله: تخمین جمع شدگی مقید بر اساس فاکتور قید با توجه به شرایط بتن پایه
شناسه (COI) مقاله: ICCD02_CD6-003_8690226646
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه در سال ۱۳۸۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

پرویز قدوسی - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
رضا عباس نیا - دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
محمد متحدان - کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

خلاصه مقاله:
تنش کشش ی ناش ی از جمع شدگی در مواد تعمیری بخصوص در تعم یر سازه ها از مهمترین عوامل ترک خوردگی می باشد . این جمع شدگ ی ناش ی ا ز وجود قید و تفاوت بتن تعمیری و بتن پا یه می باشد . که موجب بوجود آمدن تنش کششی می شود که اگر این تنش از مقدار مجاز تجاوز نما ید موجب بوجود آمدن ترک در ملات تعم یری م ی گردد . از آنجائ یکه اندازه گ یری جمع شدگی مقید در آزما یشگاه ن یاز به وقت و هز ینه ز یاد دارد ، در حالیکه اندازه گیری جمع شدگ ی آزاد آسانتر است ولی از طرف د یگر جمع شدگی مقید موجب ترک خوردگ ی م ی شود و جمع شدگ ی آزاد با واقع یت تطابق ندارد . حال از حاصل ضرب جمع شدگ ی آزاد و فاکتور قید می توان مقدار جمع شدگ ی مق ید را بدون آزما یش بدست آورد . بنابراین با دانشتن فا کتور ق ید م ی توان از رفتار ملات تعمیری و تنش کشش ی به وجود آمده در ملات دانش حاصل کرد .در ا ین مقاله فاکتور ق ید برا ی تعمیر موضعی بتن با شرا یط مختلف مرزی ( بدون لبه و وجود لبه ) و شرا یط مختلف سطح بتن ( در پنج حالت زبری) بصورت آزما یشگاهی محاسبه و مورد بررسی قرارگرفته است . مقدار فاکتور قید بین 0,1 تا 0,9 بدست آمده است.

کلمات کلیدی:
جمع شدگی ، جمع شدگی مقید ، جمع شدگی آزاد ، فاکتور قید

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCD02-ICCD02_CD6-003_8690226646.html