CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آسیب شناسی آموزش باز( ازراه دور) درآموزش و پرورش باتکنیک TEPO

عنوان مقاله: آسیب شناسی آموزش باز( ازراه دور) درآموزش و پرورش باتکنیک TEPO
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_019
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد ثوابی - مدرس دانشگاه فرهنگیان
انور ایمانفر - کارشناس ارشد مدیریت دولتی

خلاصه مقاله:
در فرایندهای مدیریتی نوعی، توجه به آموزش از راه دور یکی از عوامل موثر در پیشرفت سازمانی است. در ایران نیز همانند سایر کشورهای پیشرفته آموزش از راه دور در حال گسترش است. با توجه به اینکه آموزش از راه دور به مراکز غیردولتی سپرده شده است، ضرورت دارد در این خصوص آسیب شناسی صورت می گیرد تا پیامدها، نقاط ضعف، به آسیب ها و موفقیت های آن مشخص و در ادامه توسط برنامه ریزی موثری در خصوص تاثیر بخشی بیشتر این آموزش برنامه ریزی شود. بنابراین محققین را بر آن داشت که به پژوهشی با هدف آسیب شناسی و آموزش از راه دور از ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی در مراکز آموزش از راه دور استان خراسان رضوی بپردازند. برای دسترسی به اهداف پژوهش هشت سوال مطرح گردید. پژوهش حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی - پیمایش است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان، مدیران شاغل، دبیران و دانش آموزان زن و مرد در نواحی هفت گانه مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی در سال 90 - 1٬389 بود که جمعا 27٬000 دانش آموز و 150 مرکز غیردولتی آموزش از راه دور در استان است. نمونه آماری متشکل از 500 نفر که 14 نفر مدیران میانی، 108 نفر مدیران عملیاتی و 378 نفر دانش آموزان دختر و پسر است. از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. افضل پژوهش، پرسش نامه محقق ساخت و بسته پاسخ بود. روایی سنجی پرسش نامه ها به روش داوری تخصصی صاحب نظران دانشکده علوم تربیتی انجام پذیرفت. ضمنا پایایی به دست آمده برای ابزار تحقیق پس از حذف گویه های نامربوط بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب معادل 73/71 ؛ 0/0 و 0/93 محاسبه گردید که قابل قبول است. آسیب شناسی به شیوه و مدل TEPO استفاده شد که چهار بعد فنی، اقتصادی، عملیات و روان شناختی مراکز آموزش از راه دور را بررسی می کند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مانند آزمون تی - استیودنت استفاده شدو برای تجزیه تحلیل آماری از نرم افزار ( SPSS 16 ) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: 1-میزان دستیابی آموزش وپرورش به اهداف آموزش از راه دور در مراکز غیردولتی و شاخص های فنی، اقتصادی و عملیاتی و اجرایی موفقیت آمیز نبوده است و پایین تر از حد متوسط قرار دارد. ولی در بود روان شناختی مساوی حد متوسط بود ولی موفقیت آمیز نیست. 2-مدیران عملیاتی بیشتر از مدیران میانی معتقدند که دستیابی به اهداف آموزش های از راه دور و شاخص های اقتصادی و اجرایی در مراکز غیردولتی موفقیت آمیز بوده است . 3- دانش آموزان توف من بیشتر از دانش آموزان پسر از مراکز آموزش از راه دور رضایت دارند و یا نارضایتی دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان توف و از مراکز آموزش از راه دور غیردولتی است.

کلمات کلیدی:
آسیب شناسی، آموزش ار زاه دور، آموزش و پرورش، مراکز غیردولتی، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCIH01-ICCIH01_019.html