CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه ی شیوه های انضباطی والدین و پرخاشگری در دانش آموزان

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی شیوه های انضباطی والدین و پرخاشگری در دانش آموزان
شناسه (COI) مقاله: ICCIH01_047
منتشر شده در اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران فرج اللهی - دانشیار علوم تربیتی ،عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
علی قنبری - دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه پیام نور تهران جنوب

خلاصه مقاله:
امروز انضباط به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد نیاز جوامع بشری خودنمایی می کند به یکی از علل نارضایتی معلمان و والدین بی انضباطی شاگردان است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین شیوه های انضباطی وارد و پرخاشگری در دانش آموزان مقطع متوسطه اول پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و به روش هم بستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان لردگان بود و نمونه آماری تعداد 420 و پنج از دانش آموزان به صورت روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. از آن پژوهش پرسش نامه های سنجش شیوه های انضباطی در پرسش نامه پرخاشگری اهواز AGQ بود جهت تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از نرم افزار نه spss در محدوده آن اثباتی از میانگین و انحراف معیار و در محدوده آمار استنباطی از ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد بین شیوه های انضباطی با میزان پرخاشگری در دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین بین شیوه های انضباطی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: شیوه های انضباطی در پرخاشگری دانش آموزان تاثیر دارد و باید این مهم از سوی والدین و مدارس مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
شیوه های انضباطی ،پرخاشگری ، دانش آموزان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCIH01-ICCIH01_047.html