CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله گوهر محوری هویت انسان در اسان شناسی اسلامی قلب یا عقل

عنوان مقاله: گوهر محوری هویت انسان در اسان شناسی اسلامی قلب یا عقل
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0069
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد یوسفی - دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم

خلاصه مقاله:
انسان دارای شئون و ابعاد بسیاری می باشد و همین امر عامل اختلاف نظریه های انسان شناسی است که چهه عنرهری در هویهتانسان هسته مرکزی هست؟ پژوهش حاضر بر آن بوده است تا با استفاده از منابع اسلامی بهه ایهن پرسهش پاسهد دههد کهه هوهرمحوری هویت انسان قلب او هست یا عقل وی؟ برای یافتن پاسد از روش تفسیری و تحلیل محتوی اسهتفاده شهده اسهت و چنهیننتیجه یری شد که بر مبنای متون اسلامی وهر محوری انسان قلب او هست و بهرای تعریهح حقیقهت انسهانو توضهیی وضهعیتموجود او و آسیب هایش و توصیه روش های بهبود وی ما بایستی از عنرر محهوری)) قلهب اسهتفا ده نمهایی و چنهین رویدهردیخواهد توانست نشانگر نگرش ویژه اسلام در انسانی شناسی و روان شناسی باشد.

کلمات کلیدی:
عقل، قلب، انسان شناسی اسلامی، انسان شناسی فلسفی، انسان شناسی عرفانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0069.html