CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله فرآیند تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه

عنوان مقاله: فرآیند تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0322
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی محمدی مزرعه شاهی - استادیار دانشکده علوم قرآنی میبد
سید سعید موسوی - دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم قرآنی میبد

خلاصه مقاله:
سبک زندگی اسلامی از مواردی است که در چند سال اخیر بهه وهورخ خیلهی هدی وسهش دانشهجویان واسا ید حوزه و دانشگاه دنبال می شود و این به خاطر أکید زیادی است که مقام معظم رهبری بر روی این موضهو دارددراین مقاله سعی شده است مؤلفه های سبک زندگی اسلامی معرفی شود و سپس نقش سیره ی گفتاری و رفتاری ائمههو معصومین در بستر سازی این سبک،در زندگی فردی و ا تماعی افراد مورد بررسی قرار گیرد مؤلفه های سبک زنهدگیدر خانواده مانند ازدواج و وظایف و حقوق افراد نسبت به یکدیگر و شیوه ی رفتار افراد با یکدیگر در مدرسه و محیش هایآموزشی، ودر محیطی بزرگتر یعنی امعه، از لحاظ سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اخلاقی و همچنین نقش سیره ی ائمهه ومعصومین به وورخ عینی در زندگی افراد بررسی می شود در بخهش اداری نیز عهواملی ماننهد، داشهتن و هدان کهاری ومسئولیت پذیری و در بخش اقتصادی نیز أثیر کسب و کار حلال بررسی خواهد شهد ،همچنین هأثیر راایه اخلاقهی درزندگی انسان و أثیر منفی هر کدام در زندگی مورد بررسی قرار می گیرد همچنین سعی مهی شهود مؤلفهه ههای سهبکزندگی اسلامی معرفی شود و سپس نقش سیره ی گفتاری و رفتاری ائمه و معصهومین در بسهتر سهازی ایهن سهبک، درزندگی فردی و ا تماعی افراد مورد بررسی قرار گیرد

کلمات کلیدی:
سبک زندگی، امعه، اسلام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0322.html