CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله طراحی مدل تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی در نظام مدیریت آموزشی

عنوان مقاله: طراحی مدل تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی در نظام مدیریت آموزشی
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0395
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محدثه خلج - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق
سوسن کشاورز - استادیار دانشگاه تربیت معلم

خلاصه مقاله:
اشاره به این امر که نهادهای آموزشی، خصوصا مراکز آموزش عالی و دانشگاهها از جمله سازمانهای بزرگ و پیچیدهایهستند که بیشتر از سایر سازمانها با نیروی انسانی در ارتباطند و عهدهدار تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص وکارآمد در جامعه هستند،بنابراین از حساسیت ویژهای برخوردار میباشند، لذا مدیریت مؤثر در آنها مهم، و نیازمند روشمناسبی است. بدین منظور باتوجه به اهمیت و حساسیت نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران،هدف از پژوهش حاضر،احصاء مؤلفههای تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی با توجه به نظام مدیریت آموزشی میباشد.این پژوهش از نظرماهیت تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و در آن از نظر تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی استفاده شده است. جامعهآماری پژوهش شامل 1 - کتب ومقالات مرتبط با بحث تفکراستراتژیک واسناد ومدارک موجود مرتبط با موضوع 2- کتبمرتبط با افکار و اندیشه امام خمینی(ره) و آیتالله خامنهای و متخصصان دست اندرکار و مدیران و کارشناسان مرتبط باموضوع میباشند.نمونهگیری این تحقیق،از نوع هدفمند بوده و همچنین جهت اعتبارسنجی نتایج ویافتههای پژوهش بهمنظور تأیید تناسب مؤلفهها با اهداف پژوهش ،پرسشنامه محقق ساختهای در اختیار صاحبنظران و متخصصان حوزه علومتربیتی ومعارف اسلامی قرار گرفت که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96 % برآورد گردید. براساس تحلیل محتوایی متون علمی و اسلامی و با استفاده از روش تحلیل استقرایی، مفاهیم اصلی مرتبط با تفکراستراتژیک رهبران انقلاب اسلامی شناسایی در نهایت مدل تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی در مدیریت آموزشیطراحی گردید.یافتههای حاصل از این پژوهش بیانگر این است که تفکر استراتژیک رهبران انقلاب اسلامی،دارای یازدهمؤلفه اساسی میباشد که به واسطهی بهرهگیری از تفکر راهبردی رهبران انقلاب اسلامی؛ به تبیین مولفههایی ازآن درمدیریت آموزشی پرداخته شد.

کلمات کلیدی:
تفکر استراتژیک- رهبران انقلاب اسلامی- مدیریت آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0395.html