CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی میزان ادراک خدا و خودکارآمدی مقابله با مشکلات در معلمان

عنوان مقاله: بررسی میزان ادراک خدا و خودکارآمدی مقابله با مشکلات در معلمان
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0945
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سرور یکتاخواه - کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاور آموزش و پرورش
رضا گرجی - کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاور آ»وزش و پرورش
زهرا ملایی - آموزگار آموزشگاه استثنایی
مژگان میانرودی - کارشناس علوم تربیتی و دبیر آموزشگاه استثنایی

خلاصه مقاله:
هدف : هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان خودکارآمدی مقابله با مشکلات واثر متغیر تعدیل کننده ادراک خدا درمعلمان مدارس استثنایی وعادی می باشد.،92- روش: جامعه آماری پژوهش عبارت است از تمام ازمعلمان مدارس استثنایی وعادی ناحیه 3شهر کرج، که در سال 93در مدارس کرج مشغول به تدریس هستند. تعداد 60 نفر نمونه گیریشد که با استفاده از روش خوشه ای انجام شد و جهتجمع آوری داده ها از آزمون های مقیاس خودکارآمدی مقابله با مشکلات و پرسشنامه ادراک خدااستفاده شد. برای تجزیهو تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی ازتحلیل شد. SPSS وضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج با نرم افزار T آزمونیافته ها نشان داد که میان خرده مقیاس چالش و نمره کل ادراک خدا و خرده مقیاس حمایت دیگران و خودکارآمدی کلدر میان معلمان مدارس استثنایی و عادی تفاوت معناداری وجود دارد اما رابطه معناداری میان ادراک خدا و خودکارآمدیمعلمان دیده نمی شود.نتیجه گیری: این موضوع نشان دهنده اهمیت نقش ادراک خدا در تمامیت شخصیت فرد است در یکی از مشاغل سختروزگار ونقش افزایش خودکارآمدی مقابله با مشکلات می باشد که با توجه به بالا بودن مقیاس ادراک خدا در معلمانبا رویکرد مذهبی و معنوی)،استخدام بر اساس CBT) زحمتکش مدارس استثنایی برگزاری کارکاههای خود درمانگریتخصص و علاقه، آموزش به مدیران در ایجاد جو مناسب کاری برای پرسنل، اقدامات افزایش دهنده انگیزه شغلی همچونمزایای مادی ومعنوی وافزایش سنوات ارفاقی ونظایر آن شایسته است تا موجب خدمت بیشتر این معلمان دلسوز بهبهشتیان زمینی گردد.

کلمات کلیدی:
ادراک خدا، خودکارآمدی مقابله با مشکلات، معلمان مدارس استثنایی و عادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0945.html