CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین انجام فرایش دینی بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه بخش انزل ارومیه در سال تحصیلی 92-93

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین انجام فرایش دینی بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه بخش انزل ارومیه در سال تحصیلی 92-93
شناسه (COI) مقاله: ICCRT01_0952
منتشر شده در کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی محمودی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
علیرضا حسین پور - استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین انجام فرایض دینی بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اولمتوسطه بخش انزل بود. بدین منظور، از طریق روش نمونه گیری تصادفی، با روش در حین اجرا و در کلاس درس 186 نفربه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است که روایی0 به دست آمد. داده های حاصل از اجرای پرسش نامه ها با / آن توسط اساتید و معلمان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 862استفاده از روش های آماری، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که بین انجام فرایض دینی و شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بینمؤلفه های شادکامی و انجام فرایض دینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین مؤلفه های شادکامی رابطهT معناداری وجود دارد که تمام این عوامل باعث بهتر شده درس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود. نتایج آزمونمستقل نشان داد که حرمت شخصی در اثر انجام فرایض دینی بالاترین امتیاز را از نظر دانش آموزان کسب کرد و نتایجرگرسیون نشان داد که حرمت شخصی و رضایت از زندگی بالاترین تاثیر را در ایجاد شادکامی و بالا بردن پیشرفت تحصیلیدر دانش آموزان دوره اول متوسطه بخش انزل داشتند و رضایت خاطر و بهزیستی فاعلی و خلق مثبت تاثیر مثبت اما اندکدر ایجاد شادکامی و بالا بردن پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره اول متوسطه بخش انزل داشت.

کلمات کلیدی:
انجام فرایض دینی، شادکامی، پیشرفت تحصیلی، دوره اول متوسطه، بخش انزل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICCRT01-ICCRT01_0952.html