CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مقایسه ای توزیع نیروی انسانی پزشک ، پرستار ، بهداشت و پشتیبانی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394

عنوان مقاله: بررسی مقایسه ای توزیع نیروی انسانی پزشک ، پرستار ، بهداشت و پشتیبانی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_001
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

خالد محمدی - کارشناس امور پژوهشی معاونت توسعه مدیریت و م نابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران
سیف اله مرادی - دانشجوی دکتریDBAسازمان مدیریت صنعتی سنندج و معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
ایوب محمدی - کارشناس مهندسی بهداشت محیط و مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
منصور سهرابی - کارشناس مسئول مهندسی سازمان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج ، ایران

خلاصه مقاله:
مقدمه : بیمارستان پرهزینهترین جزء سیستم های بهداشتی و درمانی است و منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و ارائه خدمت به شمار میرود. این مطالعه با هدف تعیین توزیع نیروی انسانی پزشک ، پرستار ، بهداشت و پشتیبانی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گرفت. روش بررسی : این پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفی مقطعی بوده که در سال 1394 انجام یافته است. جامعه پژوهش کلیه بیمارستانهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و پرسنل شاغل در آن ها می باشند. نمونه پژوهش همان جامعه پژوهش بوده و کل بیمارستان های مذکور انتخاب گردیده اند. دادهها و اطلاعات مربوط به اهداف طرح در نرم افزار 2013Excelثبت و با استفاده از نرم افزار 17Minitab و آزمون آمار توصیفی ، تحلیل شده اند.یافتهها : نتایج نشان می دهد ، بیمارستانهای بعثت ، توحید و بروجردی سنندج از نظر تعداد تخت در زمره بیمارستانهای بزرگLarge size و بیمارستانهای قدس سنندج ، امام خمینی (ره) سقز ، امام حسین (ع) بیجار و شهید بهشتی قروه از این نظر ، جزء بیمارستانهای متوسطMedium sizeو سایر بیمارستانها جزء بیمارستان های کوچک Small size محسوب می شوند. همچنین نتایج نشان داد که بیمارستان بعثت سنندج با 876 نفر و بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره با 93 نفر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد نیروی انسانی می باشند و بیمارستان های قدس سنندج ،امام خمینی (ره) سقز و امام خمینی (ره) دیواندره با توجه به ضوابط تشکیلاتی وزارت بهداشت با کمبود تعداد و توزیع نامناسب نیروی انسانی در بخش های مختلف روبهرو هستند. نتیجهگیری : می توان نتیجه گرفت که توزیع مناسب منابع انسانی می تواند بهره وری بیمارستان را افزایش داده و به افزایش کیفیت مراقبت که مأموریت اصلی نظام سلامت است کمک کند. اکثر بیمارستانها با مشکل توزیع نامناسب نیروی انسانی مواجه بودند و رفع بستگی به برنامه ریزی مدیریت و جهت رسیدن به اهداف طرح تحول نظام سلامت می باشد

کلمات کلیدی:
توزیع ، نیروی انسانی ، نظام سلامت ، بیمارستان.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_001.html