CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_131
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا طغیانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
میرفیض فلاح شمس - استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مینا جمشیدی - استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
در این پژوهش با استفاده از مدل تئوری رفتار عقلایی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتارمعاملاتی سرمایهگذاران بورس اوراق بهادر تهران پرداخته شد. برای بررسی فرضیهها پرسشنامهای تهیه گردید و در بین 384 نفر ازسرمایهگذاران مختلف در بورس اوراق بهادر توزیع و پاسخها جمعآوری گردید. باتوجه به اینکه متغیرهای پژوهش ازچند بعد (مؤلفه) تشکیل شدهاند ، از تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شدهاست و به دلیل اینکه در انجام تحلیل عاملی باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارداد یا نه . از شاخصKMO و آزمون بارتلت و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شد . نتایج وجود رابطه مثبت و معنی دار بین تعاملات اجتماعی و نگرش ، رابطه مثبت و معنی دار بین نگرش،کنترل رفتاری ادراک شده ، هنجار های ذهنی بر نیت نسبت به معاملات و رابطه مثبت و معنی دار بین نیت نسبت به معاملات و رفتار معاملاتی را اثبات کرد.

کلمات کلیدی:
ادراک رفتاری ، رفتار معاملاتی ، عوامل اجتماعی ، نگرش ، هنجارهای ذهنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_131.html