CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط بین میزان تسهیلات وثیقهای و کیفیت حسابرسی با تأکید برمالکیت نهادی

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین میزان تسهیلات وثیقهای و کیفیت حسابرسی با تأکید برمالکیت نهادی
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_216
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد نجدی - گروه حسابداری، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت، ایران
سینا خردیار - گروه حسابداری، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت، ایران
منصور مولایی پور - گروه حسابداری، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت، ایران

خلاصه مقاله:
هدف از اجرای این تحقیق بررسی ارتباط بین میزان تسهیلات وثیقهای و کیفیت حسابرسی با تأکید بر مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. استفاده از وثیقه در تضمین وامها باعث تحمیلهزینههایی از قبیل غربالگری و نظارت بر داراییهای وثیقه گذاشته شده و زیان ناشی از فروش آنها بر اعتباردهندگان میشود. از ارقام مالی به عنوان بخشی از قراردادهای بدهی محسوب میشوند که کیفیت بالاتر و قابلیت اتکای آنها میتواند به اعتباردهندگان ضریب اطمینان نسبی در خصوص حفظ منافع، مبتنی بر اطلاعات موجود را بدهد. کیفیت حسابرسی نیز قابلیت اتکای گزارشگری را با کاهش خطاهای عمدی و غیرعمدی در سود تاریخی افزایش میدهد. روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی و برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش دادههای پانلاستفاده گردید. در راستای هدف تحقیق نمونهای شامل 106 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و دادههای مورد نیاز تحقیق طی سالهای 1388 الی 1392 بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونهگردآوری شد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیهها حاکی از این است که بین کیفیت حسابرسی و میزان تسهیلات وثیقهای رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین با افزایش مالکیت نهادی از تأثیر کیفیت حسابرسی بر میزان تسهیلات وثیقهای کاسته میشود.

کلمات کلیدی:
تسهیلات وثیقهای، کیفیت حسابرسی، مالکیت نهادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_216.html