CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی شغلی شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان

عنوان مقاله: رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی شغلی شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_225
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

اسماعیل عابدین پور - کارشناس ارشد مدیریت .دانشگاه آزاد اسلامی رشت
محمد دوستار - استادیار دانشگاه گیلان.گروه مدیریت .گیلان ایران

خلاصه مقاله:
عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان بوده ودر طول تاریخ همواره وجود عدالت بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. پژوهشهای انجام شده نشان میدهند که عدالت سازمانی پیشبینیکننده خوبی برایبسیاری از متغیرهای سازمانی است. یکی از مهمترین پیامدهای عدالت سازمانی که اخیراً مورد توحه قرار گرفته، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و حیطههای مختلف آن است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد با میانجیگری رضایتشغلی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توصیفی،پیمایشی واز نظر هدف کاربردی است. روش جمعآوری دادهها، میدانی، و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری آن 135 نفر و تعداد نمونه 120 نفراز کارکنان بیمه ایران استان می باشد، که به روش تصادفی گروهی منظم (سیستماتیک) انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماریLisrel و Spss و برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی ازآن است که در جامعه آماری مورد نظر بین عدالت سازمانی و تعهد، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معنیداری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی، بین عدالت رویهای و رضایت شغلی، ارتباط معنیداری وجود ندارد

کلمات کلیدی:
عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت مراودهای، عدالت اطلاعاتی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_225.html