CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان شعب بانک ملی استان ایلام)

عنوان مقاله: رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان شعب بانک ملی استان ایلام)
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_228
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرزو بومی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم، ایران
سیدمجتبی سخن سنج - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم ، ایران
شیرین کاویان باغبادرانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم ، ایران
زهرا بشردوست - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز ورامین ، ایران

خلاصه مقاله:
برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هرگونه بهبود در فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان در سازمان می شود. از این رو، نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری، سرمایه گذاری بر روی افراد را به عنوان مهم ترین متغیر در معامله مدیریت راهبردیمورد توجه قرار می دهد. یکی از عوامل موفقیت سازمانها رضایت و انگیزش کارکنان می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش کارکنان می باشد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کل کارکنان شعب بانک ملی استان ایلام تشکیل می دهند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه پژوهش را 196 نفر تشکیل می دهند. از پرسشنامه خودساخته انگیزش با 24 سوال و پایایی 83 /. و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان والتون با 27 سوال و0/92 جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSSو از همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. پس از آزمون فرضیه ها، تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند، یعنی بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی کاری، انگیزش، کارکنان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_228.html