CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد کشاورزی دقیق در استان آذربایجانشرقی با روش تحلیل عاملی

عنوان مقاله: شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد کشاورزی دقیق در استان آذربایجانشرقی با روش تحلیل عاملی
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_269
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهناز فرجی - کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز
اسدالله بهجویی - کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز
حسین کوهستانی - دانشیار گروه ترویج و توسعه دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
فناوریاطلاعات در بخش کشاورزی با نام کشاورزی دقیق شناخته شده است، بهعبارت دیگر کشاورزی دقیق واژهای است که بیشتر آن را یک مدیریت در کشاورزی میدانند که از ورود فناوریهای اطلاعات در سیستمهای زراعی حاصل شده است. بیشکحضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بهعنوان بزرگترین تشکل تخصصی کشاورزی در چارچوب قانونی میتواند نویدبخش آثار مثبت زیاد در توسعه کشاورزی دقیق باشد، از این رو هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر برکاربرد کشاورزی دقیقدر استان آذربایجانشرقی از دیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجان شرقی میباشد. این تحقیق به روشتوصیفی- پیمایشی صورت گرفته و ابزار تحقیق، پرسشنامه میباشد. برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان اجرایی در این زمینه و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تبریز بهره گرفته شد و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز از آمارهی کرونباخاستفاده شد، برای این منظور 40 پرسشنامه بین اعضای نظام مهندسی توزیع شد که پایایی ابزار پژوهش با آلفای کرونباخ در نرم افزارSpss 0/89 بهدست آمد که مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری دادهها است. جامعه آماری این پژوهش 1200 نفرکارشناس عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی بود که حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 370 نفر که به صورت کاملاً تصادفی انتخاب گردیدند. دادهها با استفاده از نرمافزارSpss نسخهی 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که چهار عامل آموزشی- ترویجی، اقتصادی – فنی، مدیریتی و اجتماعی- سیاسی در حدود 71 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر کاربرد کشاورزی دقیق در استان آذربایجانشرقی راتبیین میکنند. همچنین نتایج اولویتبندی عوامل مؤثر بر کاربرد کشاورزی دقیق گویههای گنجاندن برنامه کشاورزی دقیق بهعنوان یک رکن اساسی در چارچوب نظام کلان ساختار و سیاستهای کشاورزی و توسعه روستایی کشور، سیاست مبنی بر تخصیص نهادههای کشاورزی منطبق با الزامات و نیازهای کشاورزی دقیق، استفاده از فناوری اطلاعات (اینترنت ،کامپیوتر) مرتبط با کاربرد کشاورزی دقیق برای کارشناسان را جزو مهمترین عوامل نشان داده است.

کلمات کلیدی:
استان آذربایجانشرقی، عوامل، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، کاربرد، کشاورزی دقیق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_269.html