CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله پیشایندهای مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای تجاری

عنوان مقاله: پیشایندهای مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتهای تجاری
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_348
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی کاظمی - دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه باهنر کرمان
محمد قاسمی - استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
حبیب الله سالارزهی - دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
پروانه خالقی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

خلاصه مقاله:
زمانی تصور بر این بود که موسسات صرفاً در برابر سهامداران و کارکنان مسئولاند، اما با افزایش جمعیت، محدودیت منابع و اهمیت روزافزون رقابتهای بینالمللی، رویکردهای جدیدی در زمینهی مدیریت شکل گرفت که مسئولیتپذیری اجتماعی را میتوان جزونتایج این تحولات برشمرد. جامعهی امروزی به لحاظ مقتضیات خاص خود بیش از هر زمان دیگر,مصرفگرا شده است.لذا سازمانها باید مسئولیتپذیری ,پاسخگویی و احترام به حقوق اعضای جامعه را در قالب برنامههای جامع و راهبردی خود، مورد توجه قرار دهند.آنها در ازای بهرهمندی از زیرساختها و سرمایههای زیستی اجتماعی و علمی محیط پیرامونشان، باید در برنامههایاستراتژیک خود مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانی و رعایت حقوق مصرفکنندگان را بهطور شایسته لحاظ کنند. در حال حاضر سازمانها و کسبوکارها با چالش جدیدی روبهرو شدهاند بهطوریکه برای بقا و موفقیتشان، باید بین نظامهای اقتصادی و اجتماعیشان رابطه برقرار کنند. عملکرد اجتماعی سازمان ,هم برآورد کننده ارزشهای اخلاقی, و هم ارزشهای مالی انسان است.بهرغم بدیهی بودن این موضوع که استقرار مسئولیتپذیری اجتماعی در شرکتها بر اساس رهنمودهای استاندارد و طرح عملیات شکل میگیرد، تابهحال تلاشهای محدودی برای شناخت پیشایندهای مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی در ساختار سازمانی، در سازمان صورت پذیرفته است. لذا مقالهی حاضر با هدف معرفی پیشایندهای موثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت، تلاش میکند تا ضمن مروری مختصر بر ادبیات مسئولیتپذیری اجتماعی و موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر به ارائه ی این پیشایندها در سازمان و ارائه ی مدل مفهومی بپردازد.

کلمات کلیدی:
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت، بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد قانونی، بعد روانشناسی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_348.html