CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی

عنوان مقاله: شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی
شناسه (COI) مقاله: ICMAS01_387
منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید عابسی - استادیار ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، یزد
ابوالفضل مقیمی - مربی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، یزد، تفت
سمانه مقیمی - کارشناسی ارشد ، مدرس دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
هدف این مقاله شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی است. در این پژوهش روش پیمایش برای دستیابی به اطلاعات انتخاب شد. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در شرکت توکا فولاد اصفهان بود741 نفر). حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 254 نفر برآورد شد و از روش نمونهگیری چند مرحلهای تصادفی ) ساده استفاده شد. در این پژوهش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی به بررسی ادبیات موضوعو دریافت نظرات خبرگان و کارشناسان امر پرداخته شد. در نهایت 7 عامل شناسایی شد. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد. برای عوامل مدیریتی ( 7 گویه)، عوامل اجتماعی- روانی ( 7 گویه)، عوامل محیطی8 گویه)، عوامل اقتصادی ( 5 گویه)، عوامل فرهنگی ( 5 گویه)، عوامل فردی ( 7 گویه) و عوامل ایجاد کننده جو )صمیمیت و همکاری ( 5 گویه) طرح گردید. جهت سنجش روایی محتوایی ابزار اندازهگیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی در چندین نوبت در اختیار کارشناسان قرار گرفت و اصلاحات مورد نیاز انجام شد و تأیید روایی آن حاصل گردید. همچنین ضریب آلفای کرونباخ0/916 بدست آمد، که گویای پایایی خوب پرسشنامه طراحی شده است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمون فریدمن در سطح معناداری کمتر از0/05 با کاربرد نرم افزار spss22 استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ با توجه به مقدار 000Sig=. در سطح معناداری0/05 میتوان گفت؛ متغیرها قابل رتبهبندی هستند و متغیر عوامل مدیریتی بالاترین اهمیت را در بهرهوری نیروی انسانی در شرکت توکا فولاد اصفهان از نظر پاسخگویان داشت. متغیر اجتماعی - روانی و عوامل محیطی در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داشتند، از طرف دیگر متغیر ایجاد کننده جو صمیمیت و همکاری از کمترین درجه اهمیت برخوردار بودند

کلمات کلیدی:
بهرهوری، نیروی انسانی، مدیریت، اجتماعی-روانی، محیطی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-ICMAS01-ICMAS01_387.html